فرابيان پپتيد نوترکيب لاکتوفريسين شتر در ريشه‌هاي مويين توتون و بررسي فعاليت ضدميکروبي آن

نگین اصلاحی, علی نیازی, فرزانه آرام, علیرضا افشاریفر, سید محسن تقوی

چکیده


فناوري DNAنوترکيب منجر به توليد پروتئين­ها و پپتيد­هاي درماني متنوعي شده است. لاکتوفريسين يک پپتيد کاتيوني قوي در ناحيه N-ترمينال پروتئين لاکتوفرين است. اين تحقيق با هدف توليد لاکتوفريسين شتر در ريشه­هاي مويين توتون و بررسي خاصيت ضد باکتريايي آن انجام‌ شده است. بدين منظور توالي ژن کدکننده پپتيد لاکتوفريسين شتر از بانک ژن استخراج و با توجه به ترجيح کدوني توتون بهينه‌سازي شده ودر حامل بيانيpBI121 همسانه سازي گرديد. حامل نوترکيب  pBI121به باکتريAgrobacterium rhizogenes سويه  AR15834منتقل وبراي تلقيح ريز نمونه­هاي برگي توتون با هدف توليد ريشه‌هاي مويين مورد استفاده قرار گرفت. ريشه‌هاي مويين ترانسژن با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي ژن کدکننده پپتيد لاکتوفريسين مورد بررسي و تاييد قرار گرفت. استخراج پپتيد نوترکيب لاکتوفريسين از ريشه‌هاي مويين توتون انجام وعليه بيمارگرهاي گياهي شامل  Pseudomonass yringae،Pseudomonas fluorescens،  Pseudomonas syringae pv. Syringae، Erwinia amylovora،Xanthomonascitri وPectobacterium   carotovorum  مورد ارزيابي قرار گرفت. آناليز آماري داده ها با نرم افزار MINITAB نشان داد که پپتيد نوترکيب لاکتوفريسين در ريشه‌هاي مويين بيان‌ شده و خاصيت ضد باکتريايي قابل ‌توجهي دارد..


موضوع


لاکتوفريسين; پپتيد نوترکيب; ريشه‌هاي مويين; آگروباکتري; خاصيت ضد باکترياي

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.