تندش آسکوسپور و تشکيل چنگک Polystigma amygdalinum در شرايط درون شيشه‌اي و طول دوره¬ي بقاي آن

آزاده حبیبی, ضیاءالدین بني هاشمي

چکیده


بيماري لکه آجري برگ بادام ناشي از Polystigma amygdalinum از بيماري­هاي مهم بادام در ناحيه خاورميانه است. اطلاع از طول دوره­ي بقاي آسکوسپورها و شرايطي که تحت آن تندش مي­کنند، در مديريت و پيش آگاهي بيماري مفيد بوده و به درک جنبه­هاي بيشتري از زيست­شناسي و مراحل ايجاد بيماري به وسيله­ي اين قارچ زيواپرور کمک مي­کند. تندش آسکوسپور در آب مقطر و محيط کشت­هاي مختلف در دماهاي 5، 10، 15، 20 و 25 درجه­ي سلسيوس در بازه­هاي زماني 6، 8، 10، 24 و 48 ساعت پس از کشت مورد بررسي قرار گرفت. نمو چنگک در Polystigma amygdalinum مشاهده و توصيف گرديد. دما اثر معني­داري روي تندش و روند تشکيل چنگک داشت. تندش و تشکيل چنگک در بازه دمايي 5 تا 20 درجه­ي سلسيوس رخ داد. درصد تندش در 5 درجه­ي سلسيوس بالا (60%) و در 10 درجه­ي سلسيوس حداکثر (70%) بود. نور اثر معني­داري روي تندش آسکوسپور نداشت. آسکوسپورهاي جمع­آوري شده در طي سال­هاي 1390 تا 1392 از نظر طول دوره­ي بقا با يکديگر تفاوت معني­دار داشتند. آسکوسپورهاي جمع­آوري شده در سال­هاي 1390 تا 1392 در شرايط طبيعي زنده بوده و درصد تندش آن­ها به ترتيب 27، 54 و 70 % بود. از بين محيط کشت­هاي مورد بررسي، محيط کشت سيب­زميني-دکستروز-آگار حاوي 025/0 % ذغال فعال بيشترين درصد تندش آسکوسپور را داشت.


موضوع


لکه آجري برگ بادام; زيوا پرور; اثر دما; اثر نور; مهارلو; فارس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.