بررسي روابط فيلوژنتيکي و خصوصيات تاکسونوميکي جدايه¬هايPythium spp. در مزارع غلات استان فارس

زینب بلبلی, رضا مستوفي زاده قلمفرسا

چکیده


به منظور بررسي فلور پيتيومي مزارع غلات استان فارس، طي سال­هاي 1391 تا 1392 از خاک مزارع غلات (برنج، ذرت، جو و ارزن) در نقاط مختلف استان فارس (ارسنجان، باجگاه، اقليد، جيلان، جهرم، کامفيروز، کوار، کازرون، خرم­بيد، لارستان، ميمند، ممسني، نقش­رستم، سپيدان، سورمق، سيدان، سيوند و زرقان) نمونه­برداري شد. حاصل مطالعات ريخت­شناختي، فيزيولوژيکي و فيلوژنتيکي جدايه­ها شناسايي 13 گونه­ي پيتيوم شامل adhaerens Pythium، P. amasculinum،P. aphanidermatum،P. carolinianum، P. coloratum، P. dissotocum، P. diclinum، P. kashmirense، P. marsipium، P. nunn، P. oligandrum، P. periplocum و Pythium sp. “hordeum” بود. گونه­هاي adherence P.، P. carolinianum، P. dissotocum، P. kashmirense، P. marsipium، P. nunn و Pythium sp. “hordeum” براي فلور پيتيومي ايران جديد بودند. گونه­ي Pythium sp. “hordeum” گونه­اي جديد براي فلور پيتيومي جهان بود.


موضوع


اُاُميکوتا; غلات; فاصله ي ترانويسي شده ي داخلي; فارس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.