ويروس‏هاي ايجادکننده پيچيدگي بوته چغندرقند در ايران: تنوع و پراکنش در گياهان و مناطق جغرافيايي

آمنه عنابستانی, کرامت اله ایزدپناه, سعید تابعین, حبیب اله حمزه‌ زرقاني, سید علی اکبر بهجت‌ نيا

چکیده


ويروس پيچيدگي شديد بوته چغندرقند ((Beet severe curly top virus, BSCTV، که اخيراً به عنوان سويه شديد ويروس پيچيدگي بوته چغندرقند معرفي شده است و ويروس ايراني پيچيدگي بوته چغندرقند (Beet curly top Iran virus, BCTIV) دو عامل اصلي ايجادکننده بيماري پيچيدگي بوته در چغندرقند و چندين ميزبان دولپه‏اي ديگر در ايران محسوب مي‏شوند. تنوع ژنتيکي و پراکنش اين ويروس‏ها در ارتباط با ميزبان، منطقه جغرافيايي و سن گياه ميزبان اصلي (چغندرقند) مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور واکنش زنجيره‏اي پليمراز (PCR) با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي براي تکثير بخشي از ژنوم BSCTV و BCTIV در آموده‏هاي دي‏ان‏اي استخراج شده از 734 نمونه گياهي جمع‏آوري شده از ميزبان‏هاي مختلف در پنج استان ايران انجام گرفت. قطعات تکثير يافته به اندازه حدود 500 و 700 جفت‏باز به ترتيب از 18 و 10 گياه آلوده به BSCTV و BCTIV تعيين توالي شده و واکاوي فيلوژنتيکي در مورد اين قطعات صورت گرفت. اثر منطقه جغرافيايي بر تنوع ژنتيکي تنها در مورد جدايه‏هاي BCTIV مشاهده شد. نوع گياه ميزبان با تنوع ژنتيکي هيچ کدام از دو ويروس ارتباطي نشان نداد. در اين مطالعه بيشترين ميزان وقوع هر دو ويروس در استان فارس حادث شد. تجزيه واريانس ناپارامتري داده‏هاي حاصل از 734 نمونه نشان داد که شيوع هر ويروس در مزارع مختلف متفاوت است و به نوع گياه ميزبان، تاريخ کشت و منطقه جغرافيايي بستگي دارد. در حاليکه شيوع  BCTIVدر چغندر قند بيشتر از BSCTV بود، BSCTV از شيوع بيشتري در ساير ميزبان‏ها نظير گوجه‏فرنگي، فلفل و لوبيا برخوردار بود.


موضوع


تاريخ کشت; تنوع ژنتيکي; منطقه جغرافيايي; ميزبان; ويروس پيچيدگي شديد بوته چغندرقند; ويروس ايراني پيچيدگي بوته چغندرقند

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.