نقش چند ژن مرتبط با مقاومت در تعامل گياه برنج با باکتري عامل بيماري نوار قهوه‌اي

امیر مسعود حیدری نژاد, ولی اله بابایی زاد, حشمت اله رحیمیان

چکیده


نوار قهوه‌اي باکتريايي برنج که عامل آن باکتري Acidovorax avenae subsp. avenae است، از بيماري‌هاي برنج در خزانه است که روي برگ و غلاف گياهچه‌ها نوارهاي آبسوخته و قهوه‌اي ايجاد مي‌کند. به دليل آلودگي‌هاي زيست محيطي ناشي از مصرف بي‌رويه سموم جهت کنترل بيماري‌هاي گياهي و همچنين مقاومت پاتوژن به اين مواد شيميايي، مطالعه مستمر براي ارائه روش‌هاي جديد جهت مقابله با بيماري‌هاي گياهي ضروري به نظر مي‌رسد. در اين بين مي‌توان از ژن‌هاي مرتبط با مقاومت در گياهان که منابع ژنتيکي با ارزشي هستند، استفاده کرد. اين پژوهش با هدف مطالعه نقش پروتئين‌هاي مرتبط با بيماري‎زايي PR1، POX، PR10 و پروتئين‌هايNH1 و PDR20 در دو رقم ايراني برنج در طي تيمار با جدايه بيماري‌زاي باکتري عامل نوار قهوه‌اي با استفاده از تکنيک Quantitative Real-time PCR انجام شد. آزمون غربالگري از بين 5 رقم ايراني برنج انجام و دو رقم طارم محلي و ساحل، به ترتيب به عنوان ارقام حساس و مقاوم انتخاب شدند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که بيان ژن‌هاي مذکور در رقم مقاوم ساحل نسبت به رقم حساس طارم محلي پس از مايه زني به شکل معني داري افزايش يافت. افزايش نرخ بيان ژن‌هاي مورد بررسي، حاکي از نقش محصول پروتئيني آن‌ها در مقاومت گياه برنج به باکتري عامل بيماري نوار قهوه‌اي مي‌باشد.


موضوع


بيماري‌زايي; پروتئين; حساسيت; مقاومت; Real time PCR

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.