شناسايي و رديابي اختصاصي ¬Phytopthora drechsleri، P. cryptogea و P. erythroseptica با واکنش زنجيره¬اي پليمراز

رضا مستوفي زاده قلمفرسا, ضیاءالدین بنی هاشمی

چکیده


گونه­هاي Phytophthora drechsleri، P. cryptogea و P. erythroseptica بيمارگرهاي گياهي اُاُميستي خويشاوندند و از نظر ريخت­شناختي به يک­ديگر شباهت دارند. براي تمايز اين آرايه­ها از يک­ديگر و از ساير گونه­هايي که صفات ريخت­شناختي همگرا دارند، شيوه­اي بر اساس واکنش زنجيره­اي پليمراز ساده و تودرتو ابداع شد. بدين منظور مجموعه­اي از جدايه­ها مربوط به ميزبان­هاي مختلف، که نماينده­ي تنوع موجود در ژن­هاي هسته­اي و ميتوکندريايي اين گونه­ها بودند، بررسي شد. بر اساس توالي­ فواصل ترانويسي شده­ي داخلي (آي­تي­اِس) و زيرواحد 1 سيتوکروم اکسيداز سي، شش عدد آغازگرِ واکنش زنجيره­اي پليمراز اختصاصي براي P. drechsleri و همچنين بر اساس زيرواحد 1 سيتوکروم اکسيداز سي سه عدد آغازگر اختصاصي براي P. cryptogea و P. erythroseptica طراحي  و واسنجي شد. واکاوي­ها نشان داد که بهترين نامزد براي شناسايي جدايه­هاي P. drechsleri مجموعه­ي ITS-DF2 و ITS-DR2 بود که محصولي 567 جفت بازي را فزون­سازي مي­کرد. استفاده از آغازگرهاي COX-CF1 و COX-CR2 بهترين مجموعه براي تمايز P. cryptogea/P. erythroseptica از ساير گونه­ها بود و موجب فزون­سازي قطعه­اي 415 جفت­بازي شد. واکاوي نقشه­ي آنزيم­هاي برشي اين دو گونه نشان داد که جايگاه آنزيم برشي غيرپاليندرومي Mnl I در فزونه­ي جدايه­هاي P. erythroseptica منحصر به فرد است و از آن مي­توان براي تمايز اين گونه از P. cryptogea استفاده کرد. نتايج اين مطالعه نشان داد که استفاده از واکنش زنجيره­اي تودرتو براي رديابي اين گونه­ها حداقل 100 برابر حساس­تر از روش سنتي است.


موضوع


Phytophthora drechsleri; Phytophthora cryptogea; Phytophthora erythroseptica; اُاُميکوتا; فاصله ي ترانويسي شده ي داخلي; زيرواحد 1 سيتوکروم اکسيداز سي; شناسايي، رديابي

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.