شناسايي گروه¬هاي آناستوموزي Rhizoctonia sp. از خاک و موادآلي گياهان زينتي در شهرستان شيراز

فاطمه صباحی, ضیاءالدین بنی هاشمی

چکیده


نمونه­برداري طي ارديبهشت­­ 1390 تا شهريور 1391از خاک نواحي گل­کاري شده شهر شيراز انجام شد.نمونه­هاي خاک پس از خشک شدن کامل از الک 2 ميليمتري عبور داده شدند. سپس با روش طعمه­گذاري­با بذر چغندر قند 27 جدايه Rhizoctonia از خاک جداسازي شد که 20 جدايه مربوط به Rhizoctonia solani و هفت جدايه مربوط به Rhizoctonia sp. دو هسته­اي بود. گروه آناستوموزي جدايه­هاي R. solani جداسازي شده از خاک AG2 (شش جدايه)، AG4 (هفت جدايه)، AG2.2، AG7 و AG13(هر کدام يک جدايه ) شناسايي شد و گروه آناستوموزي چهار جدايه از R. solani ناشناخته باقي ماند. همچنين گروه آناستوموزيهفت جدايه Rhizoctonia sp. دو هسته­اي نيز بدليل در دسترس نبودن AG هاي استاندارد، مشخص نشد. در جداسازي گروه­هاي آناستوموزي Rhizoctonia از مواد آلي، تنها 11 جدايه Rhizoctonia چند هسته­اي جداسازي شد که همگي مربوط به گونه R.solani بودند. گروه­هاي آناستوموزي شناسايي شده در اين آزمون AG2 (سه جدايه)، AG4 (چهار جدايه) و AG7 (يک جدايه) شناسايي شد و گروه آناستوموزي سه جدايه نامشخص ماند.


موضوع


Rhizoctonia spp.; گروه هاي آناستوموزي; خاک; مواد آلي

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.