اولین گزارش از وجود 'Candidatus Liberibacter asiaticus' همراه با بیماری میوه سبز مرکبات (Huanglongbing) در استان فارس

محمد صالحی, رسول رسول پور

چکیده


ميوه سبز مرکبات (هوانگ لونگ بینگ) یکی از خطرناک ترین بیماری های مركبات در نقاط مختلف دنیا می‌باشد. تا کنون سه گونه باکتریائی شامل'Candidatus Liberibacter asiaticus' ،ِ'Ca. Liberibacter africanus'  وِ'Ca. Liberibacter americanus'  همراه با بیماری میوه سبز گزارش شده‌اند (Bové 2006). پیشتر'Ca. Liberibacter asiaticus' عامل فرم آسیایی بیماری میوه سبز مرکبات و ناقل آن، Diaphorina citri از استان های سیستان-بلوچستان، هرمزگان (Faghihi et al. 2008) و کرمانMohkami et al. 2012) ) گزارش شده اند. با توجه به شیوع پسیل آسیایی مرکبات، ناقل فرم آسیایی بیمارگر و  ظهور علائم مظنون به بیماری میوه سبز در درختان مرکبات استان فارس، در آزمون پی سی آر  مستقیم با استفاده از جفت آغازگر  F1/R1و آشیانه ای با استفاده از جفت آغازگر های F1/R1 درمرحله اول و F2/R2 در مرحله دوم، اختصاصی عامل فرم آسیایی بیماری میوه سبز، وجود عامل بیماری میوه سبز در نمونه هاي پسيل و درختان مظنون ردیایی شد. در رنجکوی محمد آباد جهرم شش نمونه از 14 نمونه پسیل و سه نمونه از 10 نمونه لیمولیسبون، در دشت پیر غیب داراب هشت نمونه از 10 نمونه پسیل و در تنگ ایج فسا پنج نمونه از هشت نمونه پرتقال والنسیا و سه نمونه از پنج نمونه گریپ‌فروت در آزمون های پی سی آر مستقیم و آشیانه‌ای حامل باکتری بیمارگر شناسایی شدند (شکل 1) ودر آن ها قطعات مورد انتظار به ترتیب535 و 400جفت باز تکثیر شد. تحت همين شرایط در پسيل هاي جمع آوري شده روي نهال هاي سالم پرتقال و نمونه هاي درختان سالم مركبات باند متناظر مشاهده نگرديد. محصول پی سی آر مستقیم یک نمونه پسیل ویک نمونه لیمو لیسبون ازجهرم به طور مستقیم تعیین ترادف شد و تحت رس شمار‌هایKT626605  و KT626604 در بانک جهانی ترادف‌ها قرارداده شد. جستجو با برنامه BLAST نشان داد که ترادف های به دست آمده با ترادف های متناظر در خوشه ژنی rplKAJL-rpoBC مربوط به باکتری عامل فرم آسیایی در استان هر مزگان (رس شمارFJ172759) و رس شمار های M9439 ،AY34200 ،EU078703 در سایر نقاط دنیا تشابه 99 درصد دارند وعامل بیماری میوه سبز مرکبات درفارس ناشی از'Ca. Liberibacter asiaticus' می باشد. این اولین گزارش از وقوع بیماری میوه سبز در باغ های مرکبات استان فارس می باشد. بیماری میوه سبز در استان فارس تهدیدی جدی  برای کشت مرکبات در استان های مرکبات خیز همجوار میباشد. 


موضوع


بیماری میوه سبز; مرکبات; استان فارس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.