بیماریهای گیاهی

نشريه‌ی ارگان انجمن بيماری شناسی گياهی ايران است که از سال 1342 منتشر می‌شود. جلد اول (در 2 شماره) به صورت پلی‌کپی، جلد دوم (در 4 شماره) به انضمام يک شماره از جلد سوم به صورت افست چاپ و انتشار يافته‌اند. مقالات 13 شماره ياد شده به فارسی بوده است و از آن به بعد تمامی مقالات به فارسی با خلاصه انگليسی يا به فارسی با خلاصه فارسي انتشار يافته‌اند.


دوره 51, شماره 4 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

شناسايي و بررسي برخي فاکتورهاي بيماريزايي جدايه‌هاي Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکي تکمه‌اي سفيد در ايران PDF
مهدی اخلاقی, سعید طریقی, محمد فارسی, پریسا طاهری
مهار زيستي نماتود ريشه گرهي Meloidogyne javanica توسطTrichoderma harzianum i25 و بررسي تغييرات ترکيبات دفاعي در گياه گوجه فرنگي PDF
عفت عابدی, مجید اولیا, لیلا شبانی
فرابيان پپتيد نوترکيب لاکتوفريسين شتر در ريشه‌هاي مويين توتون و بررسي فعاليت ضدميکروبي آن PDF
نگین اصلاحی, علی نیازی, فرزانه آرام, علیرضا افشاریفر, سید محسن تقوی
چهار گونه از نماتدهاي فوق‏بالاخانواده Tylenchomorpha (Nematoda: Tylenchina) از استان خوزستان PDF
علی روشن‌بخش قنبري, ابراهیم پورجم, مجید پدرام
تندش آسکوسپور و تشکيل چنگک Polystigma amygdalinum در شرايط درون شيشه‌اي و طول دوره¬ي بقاي آن PDF
آزاده حبیبی, ضیاءالدین بني هاشمي
بررسي روابط فيلوژنتيکي و خصوصيات تاکسونوميکي جدايه¬هايPythium spp. در مزارع غلات استان فارس PDF
زینب بلبلی, رضا مستوفي زاده قلمفرسا
ويروس‏هاي ايجادکننده پيچيدگي بوته چغندرقند در ايران: تنوع و پراکنش در گياهان و مناطق جغرافيايي PDF
آمنه عنابستانی, کرامت اله ایزدپناه, سعید تابعین, حبیب اله حمزه‌ زرقاني, سید علی اکبر بهجت‌ نيا
مقايسه دامنه ميزباني طبيعي و آزمايشگاهي ويروس‌هاي پيچيدگي شديد و ايراني بوته چغندرقند و ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي PDF
درنا جهان بین, کرامت اله ایزدپناه, سید علی اکبر بهجت نیا
نقش چند ژن مرتبط با مقاومت در تعامل گياه برنج با باکتري عامل بيماري نوار قهوه‌اي PDF
امیر مسعود حیدری نژاد, ولی اله بابایی زاد, حشمت اله رحیمیان
شناسايي و رديابي اختصاصي ¬Phytopthora drechsleri، P. cryptogea و P. erythroseptica با واکنش زنجيره¬اي پليمراز PDF
رضا مستوفي زاده قلمفرسا, ضیاءالدین بنی هاشمی
شناسايي گروه¬هاي آناستوموزي Rhizoctonia sp. از خاک و موادآلي گياهان زينتي در شهرستان شيراز PDF
فاطمه صباحی, ضیاءالدین بنی هاشمی
اولین گزارش از وجود 'Candidatus Liberibacter asiaticus' همراه با بیماری میوه سبز مرکبات (Huanglongbing) در استان فارس PDF
محمد صالحی, رسول رسول پور


شاپا: 2774-0006