بررسی تغییرات زمانی و مکانی مواد مغذی و قلیاییت کل در بوم سامانه مصب مند

مریم قائمی, سارا غلامی پور

چکیده


هدف از این مقاله بررسی و مقایسه غلظت مواد مغذی و قلیاییت کل در فصل­های تابستان (شهریور ماه 93) و زمستان (بهمن ماه 92) و همچنین در امتداد بخش­های دریایی، مصبی و رودخانه­ای بوم سامانه مصب مند در خلیج فارس است. نمونه برداری در دو فصل سرد و گرم انجام شد. غلظت مواد مغذی توسط روش سازمان حفاظت محیط زیست منطقه­ای (MOOPAM) و قلیائیت کل به روش پتانسیومتری اندازه­گیری شدند. نتایج اندازه­گیری قلیائیت نشان داد که اختلاف معنی­داری در ایستگاه­های مصب، دریا و رودخانه بین دو فصل تابستان و زمستان وجود ندارد (05/0>P). همچنین نتـایج انـدازه­گیری غلظت مواد مغذی نشـان داد که میـانگین غلظت نیتریت و نیترات در ایستگاه­های مصبی نسبت به ایستگاه­های رودخانه­ای و دریایی بیشتر است. تغییرات فصلی و افزایش بارندگی باعث افزایش میانگین غلظت نیتریت و نیترات در فصل زمستان و کاهش میانگین غلظت فسفات و سیلیکات در این فصل شده است.

موضوع


مواد مغذی; قلیائیت کل; مصب مند; خلیج فارس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.