شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار بنادر خشک در ایران با استفاده از روشAHP

جعفر سیاره, الهام الهیاری

چکیده


هدف از مقاله حاضر، شناسایی و اولویت­بندی مجموعه عوامل مؤثر بر استقرار بنادر خشک در ایران است. امروزه شاهد افزایش مشکلات بنادر ساحلی به دلیل افزایش استفاده از شیوه حمل و نقل کانتینری کالا هستیم. برای رویارویی با این مشکلات، مفهومی به نام بندر خشک مطرح می­گردد که نیاز به استقرار و توسعه علمی و صحیح آن در ایران به منظور حفظ و تداوم افزایش میزان حمل و نقل کانتینری احساس می­شود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از روش سلسله مراتبی  AHPبرای آنـالیز، تفسیر و نتیجه­گیری استفـاده شده است. ابزار اصلي جمع­آوري و اندازه­گيري متغيرهاي پژوهش پرسشنامه مي­باشد. نتایج کلی این تحقیق نشان می­دهد که با اولویت بندي معیارها، انجام مقایسات زوجی و محاسبه وزن نسبی هر معیار به راحتی می­توان مهمترین فاکتورهای مؤثر را انتخاب و اجرا نمود. از جمله راهکارها و پیشنهادات ارایه شده برای مسوولان زیربط شامل: تهیه لوازم تخلیه و بارگیری مدرن و پیشرفته جهت استقرار بنادر خشک، احداث بنادر خشک حتی الامکان در مسیرهای کریدوری موجود، ایجاد یک سیستم حمل و نقلی قوی به منظور تسریع در امر جابجایی کالا و جلوگیری از گزینه­های توقف کالا در بنادر، ایجاد زیرساخت­های خدمات الکترونیکی، مدیریت هدفمند و قوی و تدوین راهبرد به منظور تسریع در روند احداث بنادر خشک است

موضوع


بندر خشک; حمل و نقل ترکیبی; تحلیل سلسله مراتبی (AHP); ترانزیت

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.