تخمین خط سیر شناور زیرسطحی با استفاده از بی¬هنجاری ژئومغناطیسی در آب‌های کم‌عمق

محمد امیر فلاح

چکیده


هدف از مقاله حاضر، ارایه روش جدید آشکارسازی شناورهای سطحی و زیرسطحی در آب‌های کم‌عمق، با استفاده از یک سنسور مغناطیسی هوابرد است. در این روش، آشکارسازی برپایه القاء یک بی­هنجاری ژئومغناطیسی انجام شد که صرفاً با حرکت شناور در دریا ایجاد می­شود. بدین منظور، در ابتدا یک مدل ریاضی جهت آشکارسازی هوایی بی­هنجاری ژئومغناطیسی در آب‌های کم‌عمق، ارایه گردید که رابطه این بی­هنجاری با پارامترهای محیطی و فیزیک شناور را بیان می‌کند. سپس روی مدل ریاضی مذکور با استفاده از آنالیز فرکانسی نشان داده شد که بی­هنجاری ژئومغناطیسی ناشی از حرکت شناور، دارای مؤلفه‌های فرکانسی خاصی است که آن را از نویز محیطی دریا قابل ‌تفکیک می‌کند. همچنین، شبیه‌سازی برای یک شناور زیرسطحی در دریای کم‌عمق، انجام شد و مشخص گردید که امکان تشخیص این مؤلفه مغناطیسی حتی با وجود نویز شدید محیطی، وجود دارد. در نهایت، با استفاده از آنالیز فرکانسی، زاویه­ای که خط سیر شناور با جهت حرکت سنسور هوابرد می­سازد، در چند حالت مختلف تخمین زده شد و مشاهده گردید که خطای تخمین با افزایش زاویه، زیاد می­شود.

موضوع


بی هنجاری ژئومغناطیسی; خط سیر; زیردریایی; حسگر مغناطیسی; کم‌عمق

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.