تغییر تعادل هورمون های تیروئیدی ماهی انگشت قد بنی Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) در مواجهه با غلظت های تحت کشنده کادمیوم

علیرضا صفاهیه, راضیه نصراله زاده, احمد نگین تاجی

چکیده


هدف از این مقـاله تعیین سمیت کـادمیوم بر مـاهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) و بررسی تغییرات هورمون­های تیروئیدی این گونه، تحت تاثیر غلظت­های تحت کشنده کادمیوم است. بدین منظور جهت ارزیابی اثرات مواجهه با کادمیوم، آزمایشی برای تعیین غلظت میانه کشندگی کادمیوم (LC50) ماهی بنی به عنوان گونه مدل انجام گرفت. غلظت میانه کشندگی کادمیوم در ماهی بنی، 56/37 میلی‌گرم بر لیتر بدست آمد. سپس، سطوح هورمون­های تیروئیدی پلاسمای ماهیان به منظور ارزیابی اثر مختل کنندگی اندوکرینی این فلز، در معرض غلظت­های تحت کشنده مختلفی از کادمیوم قرار گرفتند و در طی دو هفته مطالعه شدند. سنجش میزان هورمون‌های تیروئیدی پلاسما به روش رادیوایمونواسی انجام گرفت. سطوح تیروکسین در ماهیان تیمار شده با کادمیوم پس از 7 و 14 روز در معرض­گذاری، در یک رفتار وابسته به غلطت کادمیوم افزایش یافت و غلظت تری یدوتیرونین در ماهیان تیمار شده در مقایسه با ماهیان کنترل کاهش یافت. نتایج نشان داد که فلز کادمیوم می­تواند تعادل هورمون­های تیروئیدی را مختل نماید. بنابراین، در معرض قرارگیری با این فلز تهدیدی برای رشد و سلامت ماهیان است.

موضوع


کادمیوم; نشانگر زیستی; تیروکسین; تری یدوتیرونین; Mesopotamichthys sharpeyi

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.