بررسی اثر مد ناشی از طوفان حاره ای آشوبا بر سواحل بوشهر و چابهار (خلیج فارس و دریای عمان)

رویا فروتنی, مریم راه بانی, محمد پاخیرهزن

چکیده


هدف از این تحقیق، بررسی اثر طوفان آشوبا در شکل‌گیری مدطوفان در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان است، که در ژوئن ۲۰۱۵ رخ داد.  به دلیل ویژگی‌های این مناطق، مطالعه‌ی طوفان‏‎های پدید آمده در این مناطق حائز اهمیت است. به منظور شبیه­سازی مدطوفان ناشی از چرخندهای حاره‌ای آشوبا از مدول هیدرودینامیک نرم‌افزارMIKE ، نسخه 21 استفاده شد. بدین­منظور پس از کالیبره کردن، مدل به دو صورت با و بدون تأثیر باد اجرا شده و نتایج حاصل در بنادر بوشهر و چابهار مورد بررسی قرار گرفت. این نتایج نشان‏‎دهنده‌ی وجود مدطوفان مثبت (افزایش تراز آب حدود cm ۵۰) در چابهار است، درحالیکه تغییر تراز سطح در بوشهر جزئی بود. همچنین مطالعه‌ی اثر باد بر جریان نشان می‌دهد که طوفان مذکور اثر قابل ملاحظه‌ای بر سرعت و جهت جریان در ایستگاه چابهار داشته ‌است. در حالی‎که سرعت و جهت جریان در بوشهر تأثیر قابل ملاحظه‌ای از طوفان نپذیرفته ‌است.

موضوع


طوفان آشوبا; مدطوفان; نرم‌افزارMIKE21; شبیه‌سازی جریان; بوشهر; چابهار

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.