مقایسه فراوانی، نوع و شکل میکروپلاستیک ها در ناحیه بالا و پایین جزر و مدی سواحل بندرعباس، خلیج فارس

زینت اسماعیلی, ابوالفضل ناجی

چکیده


این مطالعه به منظور بررسی فراوانی، توزیع و نوع میکروپلاستیک‌ها (mm 5 >) در رسوبات ناحیه بالا و پایین جزر و مدی انجام گرفت. نمونه برداری طی ماه­های فروردین و اردیبهشت 1395 از پنج ایستگاه در سواحل بندرعباس، با استفاده از روش جداسازی بر اساس اختلاف چگالی و شناورسازی دو مرحله‌ای انجام شد. در ایستگاه‌های بالای جزر و مدی با میانگین 1422 ذره پلاستیکی بالقوه، مشخص گردید که حداکثر تعداد میکروپلاستیک‌ها در ایستگاه بوستانو بوده و کمترین آن متعلق به ایستگاه خور آذینی است. در ایستگاه‌های پایین جزر و مدی نیز از مجموع میانگین 62/306 ذره پلاستیکی بالقوه، بالاترین غلظت میکروپلاستیک‌ها در رسوبات سطحی ایستگاه خور یکشبه بوده و کمترین غلظت مربوط به ایستگاه سورو است. از مجموع میکروپلاستیک‌های یافت شده در ایستگاه­های مذکور، 83% از منطقه بالای جزر و مدی و 17% از منطقه پایین جزر و مدی یافت شدند که می‌توان نتیجه گرفت تجمع میکروپلاستیک‌ها در نزدیکی خط بالای جزر و مدی بیشتر است.

موضوع


ميكروپلاستیک‌ها; محیط‌زیست دريايي; رسوبات سطحی; خلیج‌فارس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.