نظریه و عمل در برنامه درسی

این نشریه با  اهداف اشاعه و گسترش دانش برنامه درسی، کمک به تولید دانش بومی در حوزه برنامه درسی، ترغیب نواندیشی در عرصه نظر و نوآوری در عرصه عمل برنامه ریزی درسی، کمک به اصلاح و بازنگری برنامه‌های درسی مقاطع مختلف تحصیلی، تبیین و آسیب شناسی رویکرد تولید برنامه‌ درسی منطقه‌ای و مدرسه‌ای، اشاعه رویکرد تلفیقی در طراحی و تولید برنامه های درسی، انعکاس تجربیات جهانی و بین المللی در حوزه برنامه درسی، نقد و ارزیابی سیاست های برنامه ریزی درسی در کشور، نقد و ارزیابی تحولات برنامه درسی در عرصه اجرا، بررسی چالش های نظام برنامه ریزی درسی کشور و ارائۀ راهکارهای مناسب برای بهبود آن منتشر می شود.


دوره 4, شماره 8 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

نظریه عملی شواب: تلفیق نظریه و عمل PDF
عظیمه سادات خاکباز
ریاضیات: عبور از طنز به خلاقیت PDF
زهرا افشار کهن, حسن ملکی, مهر محمدی, یحیی مهاجر, علی ضیایی مهر
برنامه درسی جدید ریاضی: معلمان چه می کنند؟ PDF
اعظم زرقانی, مقصود امین خندقی, بختیار شعبانی ورکی, نعمت اله موسی پور
متولی تربیت معلم: آموزش عالی یا آموزش و پرورش PDF
مریم زارع, عبداله پارسا, مسعود صفایی مقدم
برنامه درسی ملی: تجربه های جهانی چه می گویند؟ PDF
نادر سلسبیلی
تجربه زیسته معلمان PDF
معصومه شاهواری, مرجان کیان, زهرا نیکنام
مربی پیش دبستانی: چه کسی باچه مشخصاتی؟ PDF
محمد حسین زارعی, احمد رضا نصر اصفهانی, سید ابراهیم میرشاه جعفری, محمد جواد یاقتدار


شاپا: 4938-2345