بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری قطره ای زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم نخل خرما

نادر سلامتی, حسین دهقانی سانیچ, عبدالستار دارابی

چکیده


با توجه به محدودیت منابع آب، استفاده از روش­هاي آبياري تحت فشار با هدف افزایش بهره­برداري بهينه از منابع آب امري اجتناب ناپذير است. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان طی دو سال زراعی (1394-1392) در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی به صورت کرت­های یک بار خرد شده با سه تکرار اجرا گردید. مقدار آب مصرفی در روش آبیاری قطره­ای زیرسطحی در سه ســطح 75، 100 و 125 درصد نیازآبی در کرت­های اصلی و دو رقم نخل خرمای خاصی و زاهدی در کرت­های فرعی قرار داشت و با هم مقایسه گردید. نتایج حاصل از اجرای آزمایش نشان داد که سطوح مختلف آبیاری اثر معنی­داری بر صفات کمی و کیفی میوه از جمله عملکرد محصول خرما نداشتند. اما بین سطوح مختلف آبیاری از نظر شاخص کارایی مصرف آب اختلاف معنی­داری در سطح یک درصد وجود داشت. به­طوری­که مقایسه میانگین­ها نشان داد تیمار 75 درصد نیاز آبی با تولید 88/0 کیلوگرم خرما به ازای هرمتر مکعب مصرف آب، بیش­ترین کارایی را به خود اختصاص داد. همچنین، مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که تیمار 75 درصد نیاز آبی در ارقام خاصی و زاهدی به­ترتیب با تولید 86/0 و 89/0 کیلوگرم خرما به ازای هر متر مکعب مصرف آب بیش­ترین کارایی مصرف را داشتند. آبیاری درختان خرما بر مبنای 75 درصد نیاز آبی، با میانگین مصرف 7545 مترمکعب در هکتار موجب صرفه جویی 2515 مترمکعب آب نسبت به تیمار 100 درصد نیاز آبی شد.


موضوع


نیاز آبی; سطوح مختلف آب; کارایی مصرف آب

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.