تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی خرما در مرحله رشد رویشی با استفاده از لایسیمتر

مجید علی حوری

چکیده


تعیین نیاز آبی گیاهان به منظور استفاده بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار است. به منظور تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی خرمای رقم برحی در سال‌های اول تا سوم رشد رویشی، یک لایسیمتر زهکش‌دار برای اندازه‌گیری تبخیر-تعرق مرجع و سه لایسیمتر زهکش‌دار برای اندازه‌گیری تبخیر-تعرق خرما در نظر گرفته ‌شدند. میزان تبخیر-تعرق مرجع و خرما با استفاده از رابطه بیلان آب در خاک تعیین شد. نتایج نشان داد که مقدار تبخیر-تعرق مرجع در سال‌های اول تا سوم به ترتیب معادل 2105، 1827 و 8/2021 میلی‌متر شد. در حالی که مقدار تبخیر-تعرق خرما در سال‌های اول تا سوم رشد به ترتیب معادل 274/3، 402/7 و 597/2 میلی‌متر بود، به‌طوری که مقدار افزایش سالانه تبخیر-تعرق گیاه به ترتیب برابر 8/46% و 3/48% بود. مقدار ضریب گیاهی خرمای رقم برحی برای سال اول رشد، بین 0/08 تا 0/18 در نوسان بود. کمترین مقدار ضریب گیاهی در اسفند ماه و بیشترین مقدار آن در مهر و دی ماه وجود داشت. اما مقدار ضریب گیاهی برای سال دوم از 0/10 تا 0/30 و برای سال سوم از 0/19 تا 0/43 متغیر بود. بیشترین مقدار ضریب گیاهی برای سال‌ دوم در مرداد و دی ماه و برای سال سوم در آبان ماه و کمترین مقدار آن برای هر دو سال در اسفند ماه بود. علت اصلی تفاوت مقادیر نیاز آبی و ضریب گیاهی خرما بین سال‌های اول تا سوم را می‌توان افزایش سن گیاه و رشد رویشی آن دانست.


موضوع


آبیاری، برنامه‌ریزی آبیاری، بیلان آب در خاک، تبخیر-تعرق، خرمای رقم برحی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.