ارزیابی مدل Aqua Crop در شبیه سازی زیست توده جو در شرایط کم آبیاری

حبیب کريمی اورگانی, علی رحیمی خوب, محمد هادی نظری فر

چکیده


مدلAqua Crop  بر اساس پاسخ عملکرد محصول به آب توسط سازمان فائو توسعه یافته است و نسبت به سایر مدل­ها به عوامل ورودی کمتری نیاز دارد.  به منظور ارزیابی مدل Aqua Crop در شرایط کم­آبیاری، آزمایشی در منطقه پاکدشت بر روی گیاه جو انجام شد. این آزمایش­ با سه تیمار آبیاری و سه تیمار تاریخ کاشت در سال زراعی 94-1393 در مزرعه پردیس ابوریحان انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل و دو تیمار کم­آبیاری 80% و 60 درصد و تیمار تاریخ کاشت شامل تیمارهای زود هنگام (8 آبان)، کاشت به موقع (18 آبان) و دیرهنگام (28 آبان) بودند. مقایسه مقادیر برآورد شده مدل Aqua Crop و اندازه­گیری شده واقعی عملکرد محصول (زیست توده) جو در روزهای مختلف پس از کاشت در تیمارهای مختلف نشان داد که مدل Aqua Crop تا حدود 96 درصد تغییرات عملکرد محصول را در شرایط مختلف کاشت، آبیاری کامل و کم­آبیاری شبیه­سازی می­کند. همین طور جذر میانگین خطا بین داده­های اندازه گیری شده و شبیه سازی مدل از 41/0 تا 96/0 تن در هکتار تغییر می­کند که متوسط این خطا حدود 77/0 تن در هکتار است که معادل 4/8 درصد خطا نسبت به متوسط عملکرد محصول می­باشد.


موضوع


آب مصرفی گیاه; بهره وری آب نرمال شده; تاریخ کاشت; تنش آبی; تبخیر و تعرق

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.