تاثیر مقدار آبیاری بر برخی از صفات زایشی ارقام زیتون در استان کرمانشاه

ابوالمحسن حاجی امیری, عباس رضایی زاد

چکیده


بررسی واکنش درختان میوه به مقدار آب مصرفی یکی از راهکارهای مهم در مدیریت آب آبیاری است. این آزمایش به منظور ارزيابي پنج رقم زيتون به مقادیرآبياري در قالب آزمايش کرت­های خرد شده بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی از سال 1390 تا 1392 در ايستگاه تحقيقات زيتون دالاهو در استان كرمانشاه انجام گرديد. ارقام زیتون شامل کنسروالیا، مانزانیلا، سویلانا، زرد زیتون و آمفی سیس در کرت­های اصلی و مقادیرآبياري شامل 100 درصد (شاهد)، 80% و 60 درصد نیاز­آبي درختان زيتون در کرت های فرعی قرار داده شدند. با استفاده از نرم افزار محاسب تبخیر و تعرق (calculator ETo) و آمار روزانه هواشناسی، ميزان تبخیر و تعرق بالقوه طي اين مدت بطور متوسط 8/8­115 میلی متر در سال برآورد گردید. حجم آب مورد نياز درختان در تيمار 100 درصد نياز آبي 1/5828 متر مکعب در هکتار تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد؛ که تاثیرمقادیرآبیاری بر برخی از صفات زایشی از جمله عملکرد میوه، وزن میوه و گوشت معنی­دار بود. بیشترین عملکرد در تیمارهای 80% و 100 درصد نیاز آبی در رقم کنسروالیا به ترتیب با 17745 و 17106 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. اثر مقادیر آبیاری در میزان درصد روغن در ارقام مختلف از نظر آماری معنی­دار نبود. ارقام از نظر صفات مورد بررسی تنوع زیادی داشتند؛ بطوریکه در بهره وری آب آبیاری، وزن میوه و گوشت، طول و قطر میوه، وزن هسته، ماده خشک و میزان روغن دارای تفاوت معنی­داری بودند. اثر متقابل رقم و مقادیر آبیاری تنها برای صفت بهره­وری آب آبیاری معنی­دار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش مقدار آبیاری بهره­وری آب آبیاری کم می­شود. بطوریکه در رقم کنسروالیا در سطح آبیاری 60 درصد کارائی بهره­وری آب آبیاری 2/4 کیلوگرم بر متر مکعب و در سطح آبیاری 100 درصد 9/2 کیلوگرم متر مکعب بود. رقم کنسروالیا با میانگین کارآیی مصرف آب برابر 64/3 کیلوگرم بر متر مکعب بیشترین بهره وری آب آبیاری را در بین ارقام دارا بود.


موضوع


بهره وری آب; تبخیر و تعرق; نیاز آبی زیتون

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.