برآورد ضریب گیاهی اجغون ( Trachyspermum ammi) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند

الهام صابری, فاطمه رضایی, عباس خاشعی سیوکی

چکیده


تخمین دقیق تبخیر-تعرق برای مطالعات بیلان آبی، تاسیسات آبی، مدیریت و طراحی سیستم‌های نوین آبیاری و مدیریت منابع آب و غیره مورد نیاز می‌باشد. در این تحقیق بهمنظور تعیین ضرایب گیاهی و نیاز آبی گیاه اجغون که از جمله گیاهان دارویی مهم می‌باشد، آزمایشی در مدت یک فصل زراعی در دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند با استفاده از جعبه کشت یا لایسیمتر انجام شد. برای اجراي این طرح از سه عدد لایسیمتر وزنی استفاده شد و نیاز آبی اجغون بهروش بیلان آب محاسبه گردید. براي محاسبه تبخیر‌-تعرق مرجع نیز از چمن معمول براي فضاي سبز با ارتفاع 12 سانتی‌متر بهعنوان گیاه مرجع استفاده شد.‌ در پایان فصل رشد، مقادیر ضرایب گیاهی اجغون در مراحل مختلف رشد شامل مرحله ابتدایی، توسعه، میانی و مرحله انتهایی به‌ترتیب برابر 0/78 ، 1/06 ، 1/13 و 0/96 بدست آمد و مجموع تبخیر-تعرق این گیاه از لایسیمتر 492 میلی‌متر محاسبه گردید.


موضوع


تبخیر و تعرق; معادله بیلان آبی; نیاز آبی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.