اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه رقم K326 درمازندران

حامد زمانی, داود اكبري نودهی, حمید رضا مبصر, فرشید عليپور ابوخيل

چکیده


به منظور بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه­‌ای رقم K326، پژوهشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات تیرتاش در سال 1390 اجرا شد. تیمارها شامل ترکیب چهار مقدار آبیاری (مقدار 100%W4=، 80%W3=، 60%W2= و 40%W1= نیاز آبی) با سه دور آبیاری (15D3=،10 D2= و 5D1= روز) و دو تیمار بدون آبیاری (R) و آبیاری جوی پشته‌ای (I) (جمعا 14 تیمار) بود. نتایج نشان دادند که تیمارهای W4D2,W4D3,W3D1,W3D2,W3D3,W2D1,W1D1 W4D1, با بقیه تیمارها از نظر آماری اختلاف معنی­دار داشتند و عملکرد برگ خشک بیشتری داشتند. همچنین کمترین محتوای کلر برگ درتیمارهای W4D2, W3D1, W2D1,W2D2, W1D3, R  به دست آمد. توتونهای تیمارهای W4D2, W3D1, W3D3, W2D1, W1D1, W1D2,W1D3 با بقیه تیمارها از نظر آماری اختلاف معنی‌دار داشتند و قيمت آن­ها بيشتر بود. همچنین کمترين در آمد ناخالص درتیمارهای W2D2, W2D3,،W1D3، Iو R حاصل آمد.


موضوع


عمق آبیاری; دور آبیاری; عملکرد برگ خشک; درصد کلر; درآمد ناخالص

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.