برآورد نشت در کانال هاي انتقال آب با معادلات تجربي و مدل SEEP/W

احسان توکلی, بهزاد قربانی, مهدی رادفر, حسین صمدي بروجني, بیژن قهرمان

چکیده


افزايش بازده آبرسانی و کاهش تلفات آب در کانال­هاي انتقال، اهميت بسيار زيادي دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسي معادلات تجربي و مدل SEEP/W در برآورد نشت از کانال­هاي خاکي انجام شد. کانال خاکي بلداجي با خاک لومي واقع در پايين­دست شبکه آبياري و زهکشي گندمان و بلداجي، شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختياري، به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شد. ابعاد کانال یادشده و دبي­هاي مورد بررسي براساس روابط تشابه ابعادي و با درنظر گرفتن مقياس 13/0 به مدل آزمايشگاهي انتقال يافت. در اين پژوهش، نه دبي (40 تا 161 ليتر در ثانيه) به دبي قابل کاربرد در مدل تبديل شد. آزمايش­ها براي چهارسطح ايستابي مختلف، دو مقطع مثلثي و ذوزنقه ای، در سه تکرار انجام شد و مقدار نشت با معادلات تجربي واسنجي شده موريتز، اينگهام، هندوستان، مولس­ورس و يني­دوميا، آفنگندن و ديويس-ويلسون نشت و مدل SEEP/W برآورد شد. نتايج نشانگر آن است که در همه حالت های بررسي شده، با درنظر گرفتن معيارهايR2، r،  RMSEو MAE،روش موريتز تخمين بهتری از نشت را ارائه مي­دهد (R2=0.992، r=0.996،RMSE=0.48 و MAE=0.44 ليتر بر مترمربع بر دقيقه). همچنين، معادلات مولس­ورس و يني­دوميا و هندوستان به دليل نتايج ضعیف براي منطقه مورد نظر قابل توصيه نيستند. مدل SEEP/W با وجود برآورد مطلوب در مقطع ذوزنقه ای، براي مقطع مثلثي عملکرد مطلوبي نداشت. با توجه به کاهش هزينه و صرفه­جويي در وقت در نتيجه استفاده از تشابه ابعادي، بکارگيري اين روش در شرايط کنترل شده آزمايشگاه براي مناطق مشابه پيشنهاد مي­شود.


موضوع


تشابه ابعادی; کانال خاکی; مدل سازي فيزيکي; معادله اينگهام; معادله موريتز; نفوذ

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.