شبیه‌سازی شاخص سطح برگ ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 در شرایط تنش خشکی

نادر کوهی چله کران, حسین دهقانی سانیچ

چکیده


استفاده از مدل‌هاي رشد گياه با توجه به كاهش نياز به بازديدها و اندازه‌گيري‌هاي مستقيم مزرعه‌اي مي‌تواند مديريت آب آبياري و كود را تسهيل نمايد. از طرفي اغلب به دليل پيچيدگي وسختي درك و فهم اين گونه مدل‌ها و در دسترس نبودن اطلاعات ورودي مورد نياز، استفاده از آنها را به ويژه در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي كه بايد قبل از فصل كشت صورت گيرد، دچار مشكل مي‌كند. هدف از این مطالعه ارائه مدلی ساده برای پیش‌بینی شاخص سطح برگ شبیه‌سازی شده ذرت بر اساس تنش آب بود. در این مدل شاخص سطح برگ ذرت بر اساس درجه روز تجمعی و تنش آب شبیه‌سازی شد. داده‌های ورودی مورد نیاز مدل شامل داده‌های آب و هوا (میزان تشعشع خورشیدی، درجه حرارت حداقل و حداکثر و مقدار بارندگی)، اطلاعات مربوط به خاک و گیاه بود. مدل برای ذرت رقم سینگل کراس 704 در شرایط تنش آبی و نبود تنش برای سال زراعی 92 در شرایط آب و هوایی کرمان توسعه یافت و برای سال 93 برای تیمار مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت. شاخص سطح برگ برآورد شده توسط مدل در تیمار بدون تنش آبی نزدیک به مقادیر اندازه‌گیری شده بود که این نزدیکی، در سه مرحله میانی نمونه‌برداری بیشتر مشهود بود. در تیمارهای تنش(به جزء مرحله چهارم نمونه‌برداری) شاخص سطح برگ تخمین زده شده توسط مدل کمی بیشتر از مقادیر مشاهده شده بود. همبستگی بالا (مقادیرR2) در همه تیمارها بین مقادیر شاخص سطح برگ شبیه‌سازی شده و مشاهده شده در هر دو سال آزمایش توسط مدل به دست آمد.


موضوع


تنش آبی; مدل رشد گیاه و کرمان

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.