واکنش عملکرد ارقام کلزا به کوددهی فسفر و کارایی آن در شمال خوزستان

کامران میرزاشاهی, فریدون نورقلی پور

چکیده


به منظور بررسی تأثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخص های کارایی فسفر در ارقام مختلف کلزا، این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با دوعامل الف) فسفر (P )در پنج سطح صفر، 16 ، 32، 49 و 61 کیلوگرم در هکتار از منبع کود سوپرفسفات تریپل و ب) رقم شامل سه رقم RGS300 ، Sarigol و Hyola 401 در سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد طی دو سال(91-1389) اجرا گردید. نتایج نشان داد که اثرات اصلی فسفر و ارقام بر عملکرد دانه،کاه و روغن و جذب فسفر دانه معنی­دار گردید. بیشترین عملکرد دانه و روغن (به ترتیب 2856 و 1128 کیلو گرم در هکتار) از مصرف 16 کیلوگرم فسفر در هکتار به دست آمد. بیشترین عملکرد­های دانه و روغن (به ترتیب 2891 و 1137 کیلوگرم در هکتار) مربوط به رقم هایولا401 بود. با مصرف کود فسفر شاخص­های کارایی کاهش یافت. تفاوت معنی­داری بین سه رقم از حیث شاخص­های سنجش کارایی به جز شاخص پاسخ به کود مشاهده نشد، در حالی که رقم Hyola401 نسبت به دو رقم دیگر کود پذیری بیشتری نشان داد. بنابراین، با توجه به نتایج بدست آمده در شرایط اجرای این پژوهش و نیز با عنایت به تحلیل اقتصادی (نسبت فایده به هزینه)، میزان 16 کیلوگرم فسفر در هکتار و رقم Hyola401 قابل توصیه می­باشد.

موضوع


تحلیل اقتصادی; تغذیه گیاهی; روغن

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.