اثر کلات EDTA و کود گاوی بر ميزان جذب كادميوم به وسيله گل هميشه بهار در يک خاک آلوده

حمید رضا مشایخی, امیر حسین بقائی, مسعود گماریان

چکیده


آلودگي خاک‌ به کادميم مي­تواند سبب کاهش توليدات گياهي و افزايش خطر استفاده از محصولات گياهي آلوده به اين فلز توسط انسان و حيوانات شود. اين پژوهش با هدف بررسي اثر كي‌ليت EDTA  بر ميزان جذب كادميوم در گل هميشه بهار(Calendula officinalis L.)  به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با سه تكرار به اجرا در آمد. تيمارهاي آزمايشي شامل كاربرد مقادير 0(Co)، 25 (C25) و 50 (C50) مگاگرم‌ در هکتار کود گاوي در يك خاك آلوده به كادميوم با مقادير 0(Cd0)، 5 (Cd5) و 10 (Cd10) ميلي گرم كادميوم بر كيلوگرم‌ خاک و همچنين كاربرد دو سطح كي ليت EDTA در غلظت­هاي 0(E0) و 5/2 (E2.5) ميلي­مول بر كيلوگرم خاك بود.  کاربرد 5/2 ميلي مول­کي ليت EDTA در خاک تيمار‌شده با 25 و 50 مگاگرم در هكتار كود گاوي و آلوده به 10 ميلي‌گرم كادميوم در كيلوگرم به ترتيب باعث افزايش 25% و 41 درصدي در جذب کادميوم شاخساره گياه شد، همچنين کاربرد 5/2 ميلي مول کي‌ليت EDTA باعث افزايش فاکتور انباشت زيستي کادميوم ريشه و شاخساره گياه شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که که کاربرد 5/2 ميلي مول کي‌‌ليت EDTA توانست با افزايش قابليت دسترسي کادميوم در خاک  نقش مهمي در افزايش پالايش کادميوم در خاک تيمار شده با مواد آلي داشته باشد.

موضوع


قابليت دسترسي کادمیوم; پالایش کادمیوم; مواد آلی; انباشت زیستی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.