تأثیر توزیع اندازه تخلخل خاک بر میزان انرژی انتگرالی آب در دامنه های مختلف رطوبتی

مهدی زنگی آبادی, منوچهر گرجی, سعید غالبی, محمد رضا رمضانی مقدم

چکیده


توزیع اندازه خلل و فرج خاک از عوامل مهم تأثیرگذار در کیفیت فیزیکی آن و نشان­دهنده نوع مدیریت خاک می­باشد. انرژی انتگرالی آب بیان­گر مقدار انرژی مورد نیاز گیاه برای جذب واحد وزن آب خاك در یک دامنه رطوبتی مشخص است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شاخص­های موقعیت و شکل منحنی توزیع اندازه خلل و فرج خاک بر میزان انرژی انتگرالی آب در دامنه­های مختلف رطوبتی در ايستگاه تحقيقات كشاورزي طرق در استان خراسان­رضوي انجام شد. در اين مطالعه پس از انجام نمونه­برداري­هاي لازم از خاك 30 نقطه ايستگاه و انجام اندازه­گيري­هاي آزمايشگاهي و صحرايي، ضرایب منحني مشخصه رطوبت خاک، شاخص­های منحنی توزیع اندازه خلل و فرج، آب قابل استفاده گیاه، دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت، گنجايش انتگرالی آب و انرژی انتگرالی آب در دامنه­های مختلف رطوبتی محاسبه و در نهايت روابط آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که افزایش قطر خلل و فرج و کاهش تنوع اندازه آنها و همچنین تمایل منحني توزیع اندازه خلل و فرج خاک به بلندتر بودن در مركز و كشيده­تر بودن آن در دو انتهاي منحني نسبت به حالت لوگ نرمال می­تواند منجر به کاهش انرژی انتگرالی آب و افزایش سهولت جذب آب توسط گیاه در دامنه­های مختلف رطوبتی گردد.

موضوع


بافت خاک; جذب آب توسط گیاه; گنجايش انتگرالی آب; منحنی مشخصه رطوبت خاک

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.