پژوهش نامه ادب غنايی 

پژوهشنامه ادب غنایی با هدف انتشار پژوهش های اصیل در زمینه ادبیات غنایی منتشر می گردد.همچنین،این مجله فقط مقاله هایی را خواهد پذیرفت که حاصل نوآوری و پژوهش نویسنده یا نویسندگان در زمینه ادب غنایی باشد.پژوهشنامه ادب غنایی که قبلاً با عنوان مجله زبان و ادبیات فارسی منتشر می شد براساس نامه ی شماره ی 10691/3 مورخ 87/12/28 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه ی علمی-پژوهشی دریافت کرده است. همچنین بر اساس نامه شماره 116/11/3 مورخ 88/2/8 این اعتبار به سه شماره ی 8 , 9و 10 مجله نیز تسری می یابد.این مجله در نخستین سنجش ضریب تأثیر نشریات فارسی نمایه شده در کارگاه استنادی وزارت علوم جهان اسلام در سال 1389 با ضریب تأثیر 0429. رتبه هشتم در میان 630 نشریه و مقام سوم را در میان نشریات زبان و ادب فارسی کسب نموده است. همچنین در دومین سنجش ضریب تأثیر در سال 1390 ، در میان 887 نشریه با ضریب تأثیر 0488. به رتبه سیزدهم و بازهم مقام سوم در میان نشریات زبان و ادب فارسی دست یافته است.


شماره 18 (1391)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی رمانتیسم و بازتاب آن در شعر حسن هنرمندی PDF
عبدالعلی اویسی کهخا
تکرار در معانی عاطفی و زبان هنری غزلیات سعدی PDF
محمد بارانی, علی اصغر نسیم بهار
تعهد در شعر و اندیشه ی حافظ و هوگو PDF
محمدرضا فارسیان, ناهید رضایی
بررسی تطبیقی عاشقانه های احمد شاملو و ناظم حکمت PDF
حمیدرضا فرضی, مقصود تقی زاده هریس
بررسی جنبه های عرفانی در لیلی و مجنون نظامی و مقایسه ی آن با مصیبت نامه ی عطار PDF
مرتضی محسنی, سبیکه اسفندیار
غزل نو و پیش زمینه های آن PDF
علی محمدی, علی اصغر بشیری
تحلیل کهن الگویی حکایت "پادشاه و کنیزک " مثنوی بر اساس دیدگاه یونگ PDF
محمدعلی محمودی, علی اصغر ریحانی فرد
جلوه های رمانتیسم در شعر مقاومت سیدحسن حسینی PDF
فاطمه معین الدینی
معانی، تصاویر و تعابیر مرگ در اشعار سهراب سپهری و فریدون تولّلی PDF
نورالله نوروزی داودخانی
محب و محبوب، منظومه ی غنایی نفیس و ناشناخته PDF
احمدرضا یلمه ها


شاپا: 2008-5737