غزل نو و پیش زمینه های آن

علی محمدی, علی اصغر بشیری

چکیده


غزل نو با ویژگی های خاص ظاهری و معنایی خود، تقریباً از اواخر دهه چهل و با غزلیات شاعرانی چون حسین منزوی و سیمین بهبهانی در ادبیات معاصر آغاز گردید. امروزه نیز در شاخه های گوناگون و تازه ای با استقبال بسیار شاعران مواجه شده است. غزل نو حاصل برخورد شعر سنتی فارسی و شعر نیمایی است. اما پیش از آن، زمینه های این برخورد در غزل  نیمه سنتی و غزل واره فراهم شده بود. این مقاله کوششی است برای آشنایی با غزل نو و ویژگی های آن و بررسی پیش زمینه هایی چون غزل نیمه  سنتی و غزل  وارهل نیمهه ندارارد عرفانی و خیال شاعران و مردم در جامعهزوینی هستند. در  است که باعث شکل گیری غزل نو شده است. در این مقاله ابتدا به اجمال ویژگی های غزل نو بیان شده و پس از آن به بررسی پیش زمینه ها و بسترهایی پرداخته شده که غزل نو از آن ها تأثیر پذیرفته است. 


موضوع


غزل سنتی; غزل نیمه سنتی;غزل نو;غزل واره; منزوی; بهبهانی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.