جلوه های رمانتیسم در شعر مقاومت سیدحسن حسینی

فاطمه معین الدینی

چکیده


سیدحسن حسینی یکی از شاعران بسیار توانای معاصر است که بخش عمده ای از اشعار خود را به توصیف دلاوری های مردانه ی فرزندان این سرزمین در عرصه ی پایداری و مقاومت اختصاص داده است. بر غالب این اشعار اصول حاکم بر مکتب رمانتیسم حاکم است؛ امّا حسینی در سایه ی اعتقادات مذهبی، آرمان های انقلابی و تعهّدات اجتماعی خویش، اندیشه ها و مضامین رمانتیکی را تعالی بخشیده و درونمایه هایی بر آن ها افزوده است که همگی در خدمت به تصویر کشیدن خون و شرف و نبرد   جاودانه ی حق و باطل می باشند. حسینی رمانتیسمی انتقادی - اجتماعی دارد. وی از بسیاری از مظاهر زندگی مدرن انتقاد می کند و معتقد است که عشق، انسانیت،پاکی، سادگی و حقیقت زندگی در این عصر گم شده است. این مقاله به روش تحلیل محتوا به بررسی جلوه های این مکتب ادبی در شعر شاعر می پردازد

موضوع


رمانتیسم; سیدحسن حسینی;ادبیات پایداری;آرمان گرایی; عشق; یادکرد مرگ; طبیعت

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.