پژوهش در آموزش علوم پزشکی


دوره 9, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی میزان اثربخشی آموزش با رویکرد حل مسأله بر عملکرد تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه نیمه تجربی PDF
سیروس منصوری, میمنت عابدینی بلترک, حسین لشکری, ستار باقری
ارزشیابی اثربخشي برنامه کارآموزي در عرصه دانشجويان پرستاري با استفاده از الگوی کرک پاتریک PDF
محمد رضا آهنچیان, سیمین شرفی, مجید وفایی, فاطمه حاجی آبادی
بررسی ارتباط موفقیت دستیاران رشته های تخصصی در آزمون دانشنامه با آزمون ارتقاء و ارزیابی درون بخشی PDF
مینو یغمایی, آبتین حیدرزاده, میر محمد جلالی
تجربه دانشجویان پرستاری از بکارگیری مدل آموزشی کلاس درس معکوس PDF
فاطمه جعفر آقایی, شادی دهقان زاده, حمید خردادی آستانه
بررسی نقش پیش بینی کننده باورهای خودکارآمدی و فراشناخت برگرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان PDF
سیمین غلامرضایی, لیلا یوسف وند, پروانه رادمهر
بررسی استرس محیط دندانپزشکی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان بالینی PDF
مریم ربیعی, مهسا صفرپور
بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای موفقیت در دانشگاه بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانشجویان PDF
مهناز اخوان تفتی, محبوبه السادات کدخدایی
شناسایی حیطه های مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل PDF
یوسف یحیی پور, جمیله آقاتبار رودباری, نوین نیک بخش, سیمین موعودی


شاپا: 2008952X