ارزشیابی اثربخشي برنامه کارآموزي در عرصه دانشجويان پرستاري با استفاده از الگوی کرک پاتریک

محمد رضا آهنچیان, سیمین شرفی, مجید وفایی, فاطمه حاجی آبادی

چکیده


مقدمه: سیستم آموزشی دانشکده‌های پرستاري و مامايي ایران بیش از 20 سال است که اقدام به اجراي برنامه کارآموزی عرصه نموده است. با توجه به اهمیت اين موضوع مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی اثربخشي  برنامه کارآموزي در عرصه دانشکده پرستاري و مامايي انجام گردید.

روش­ها: در اين مطالعه جهت انجام ارزشیابی از دو‌ مرحله یادگیری و رضایت الگوی کرک پاتریک در قالب یک طرح  توصیفی- مقایسه‌ای کمک گرفته شد. کليه دانشجويان ترم ۷ (30 نفر) یکی از دانشکده‌های پرستاري مامايي تیپ۱ کشور به عنوان گروه آزمون و دانشجويان ترم ۷ پرستاري (31 نفر) در دانشکده دیگر همان تیپ که از روش آموزش بالینی کارآموزی در عرصه استفاده نمی‌کردند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. برای تعیین سطح يادگيري مهارت‌های کارآموزي در عرصه دانشجويان و سطح واکنش میزان رضایت آنان از پرسشنامه­های پژوهش­گر‌ساخته با توجه به الگوی ارزشیابی کرک پاتریک استفاده شد. برای روايي پرسشنامه از روايي محتوا و صوري و پايايي آن از طریق آلفاي کرونباخ تایید شد. داده ها با استفاده از آزمون­های t مستقل و زوجي و همچنین آنالیزواریانس دوطرفه با استفاده از نرم افزار آماری spss تجزیه و تحليل گرديد.

یافته­ ها: نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات مهارت‌های تکنیکی و ارتباطی دانشجویان قبل و بعد از کارآموزی در هر دو گروه تفاوت آماری معنی­داری وجود دارد (05/0p<). همچنین بین میانگین تغییر در نمره مهارت کلی و مهارت‌های تکنیکی قبل و بعد از کارآموزی عرصه در دو گروه تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (05/0p<).

نتیجه ­گیری: کارآموزي در عرصه با هدف افزایش استقلال و اعتماد حرفه‌ای دانشجویان تدوین شده است. با توجه به عدم اثربخشي کافي برنامه کارآموزي عرصه در این پژوهش، انتظار می‌رود مسئولان آموزشی با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت برنامه جهت تدوین و اجرای یک برنامه کاملاً مدون تلاش کنند. 


موضوع


الگوی کرک پاتریک; کارآموزي; دانشجو; پرستاری; اثر بخشی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.