تجربه دانشجویان پرستاری از بکارگیری مدل آموزشی کلاس درس معکوس

فاطمه جعفر آقایی, شادی دهقان زاده, حمید خردادی آستانه

چکیده


مقدمه: آموزش علوم پزشکی از جمله پرستاری نیازمند تحولی اساسی است تا با بکارگیری شیوه­های نوین آموزشی منجر به پرورش دانش­آموختگانی خودکارآمد و متفکرانی خلاق شود که برای عملکرد پرستاری پیچیده امروزی آماده باشند. روش آموزشی کلاس درس معکوس یکی از شیوه­های نوین پرطرفدار آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه و تجربه دانشجویان پرستاری از بکارگیری مدل آموزشی کلاس معکوس (مداخله) انجام گرفت.

روش­ها: این مطالعه نیمه­تجربی پس­آزمون با یک گروه بر روی 43 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی رشت در سال 1395 انجام گرفت. دانشجویان به روش نمونه­گیری سرشماری انتخاب شده و آنان قبل از کلاس، لوح فشرده حاوی محتوای الکترونیکی مربوط به هر جلسه را مشاهده، مطالب کتاب را مطالعه و با آمادگی در کلاس درس حضور می­یافتند. در کلاس نیز به کوییز مربوطه پاسخ داده و در بحث درباره پاسخ پرسش­های کوییز و فعالیت­های کلاسی شامل مشارکت در گروه­های 4-3 نفره درباره سناریوهای بالینی مشارکت نمودند. در پایان ترم دانشجویان به 20 سوال پرسشنامه بررسی دیدگاه و تجربه دانشجویان از بکارگیری کلاس معکوس پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و تحلیلی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون­های t مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد.

یافته­ها: نتایج حاکی از تجارب مثبت فراگیران از بکارگیری روش کلاس معکوس بود. اکثریت دانشجویان (1/79 درصد) آموزش به روش کلاس معکوس را بر روشی سنتی که در آن بیشتر زمان کلاس صرف سخنرانی توسط استاد می­شود، ترجیح می­دادند. میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط به دیدگاه دانشجویان 95/2±09/26 بود. آزمون­های آماری تحلیلی ارتباط معنی­داری را میان اطلاعات فردی و دیدگاه دانشجویان نشان ندادند؛ تنها میان دیدگاه دانشجویان و معدل تحصیلی همبستگی مثبت و قویی وجود داشت (001/0=p و 88/0=r).

نتیجه­گیری: دانشجویان دیدگاه و تجارب مثبتی از بکارگیری روش آموزشی کلاس معکوس داشتند. با توجه به نوپا بودن این رویکرد آموزشی مطالعات بیشتری برای بررسی تاثیر آن بر برآیندهای مختلف یادگیری لازم است.


موضوع


کلاس درس معکوس; آموزش; پرستاری; یادگیری فعال

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.