بررسی نقش پیش بینی کننده باورهای خودکارآمدی و فراشناخت برگرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

سیمین غلامرضایی, لیلا یوسف وند, پروانه رادمهر

چکیده


مقدمه: گرایش به تفکر انتقادی در دنیای مدرن، یک فرایند پیچیده شناختی مورد نیاز برای مشارکت عاقلانه در یک جامعه دموکراتیک شناخته می­شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش­بینی­کننده باورهای خودکارآمدی و فراشناخت برگرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود.

روش­ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی بر روی کلیه دانشجویان رشته­های مامایی، پرستاری، بهداشت و پیراپزشکی مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 94-1393 بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 220 نفر (9/60 درصد زن و 1/39 درصد مرد) و به صورت نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه­های باورهای خودکارآمدی شرر و همکاران، فراشناخت شراو و دنیسون و گرایش به تفکر انتقادی ریکتس بود. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون t مستقل با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته­ها: نتایج نشان داد بین باورهای خودکارآمدی (001/0P<، 390/0=r) و فراشناخت (01/0P<، 468/0=r) با گرایش به تفکر انتقادی همبستگی مثبت و معنی­داری وجود دارد ( 001/0P<) و یافته­های حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد که متغیر­های باورهای خودکارآمدی (001/0, P<468/0 =β) و فراشناخت (05/0, P<160/0 =β) پیش­بینی­کننده معنی­داری برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان هستند. همچنین آزمون t مستقل نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای گرایش به تفکر انتقادی، باورهای خودکارآمدی و فراشناخت تفاوت معنی­داری وجود دارد (001/0P<)، به نحوی که میزان گرایش به تفکر انتقادی (79/104=M)، باورهای خودکارآمدی (37/56=M) و فراشناخت (21/84=M) در بین دختران بیش­تر از میزان گرایش به تفکر انتقادی (57/92=M)، باورهای خودکارآمدی (23/49=M) و فراشناخت (17/77=M) پسران بود (001/0P<).

نتیجه­گیری: با توجه به اهمیت نقش باورهای خودکارآمدی و فراشناخت در پیش­بینی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان، برنامه­های دانشگاه­ها باید به­گونه­ای سازماندهی شوند که در برنامه­ریزی­های آموزشی و برنامه درسی تجدیدنظر به عمل آید و از روش­های فعال تدریس استفاده شود که به­جای ذخیره­سازی اطلاعات و حقایق علمی، دانشجویان را درگیر مسئله و حل آن نماید.


موضوع


خودکارآمدی; فراشناخت; تفکر انتقادی; دانشجویان

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.