بررسی استرس محیط دندانپزشکی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان بالینی

مریم ربیعی, مهسا صفرپور

چکیده


مقدمه: دندانپزشکی به طور گسترده با سطح بالایی از استرس همراه است. این استرس از روند آموزش دندانپزشکی سرچشمه      می­گیرد. اگر عوامل استرس­زا، مزمن شوند و یا درمان نشده باقی بمانند، منجر به علائم روانی و جسمی می­شوند که برای سیستم آموزشی مضر است. این مطالعه با هدف تعیین استرس محیط دندانپزشکی در دانشجویان بالینی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام گرفت.

روش­ها: این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی با همکاری 167 دانشجو (74 مرد و 93 زن) در سال تحصیلی 95-1394 در دانشکده­های دندانپزشکی رشت و واحد پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد. مطالعه به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه استاندارد استرس محیط دندانپزشکی (Dental Environment Stress; DES) با روایی و پایایی مناسب (8/0) به همراه مشخصات دموگرافیک ثبت شد. داده­ها از طریق آزمون­های t مستقل و ANOVA و آنالیز چندگانه از مدل رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل گردید.

یافته­ها: میانگین سنی دانشجویان شرکت­کننده در این مطالعه 4/2±7/23 سال بود. میانگین نمره استرس 50/0±27/2 (از 4) بود. در میان حیطه­های استرس­زا، بیشترین میانگین استرس مربوط به استرس درک شده در حیطه­ی درمان بیماران (64/0±41/2) و حداقل میانگین نمره­ی استرس مربوط به باورهای درونی (72/0±86/1) و در میان 32 عبارت استرس­زا، بالاترین میانگین استرس مربوط به ترس از امتحان و نمرات (91/0±95/2) بود. در آنالیز چندگانه­ی رگرسیون لجستیک دیده شد که دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر (84/4-1/1:, 95%CI OR3/2Odds Ratio=). و همچنین سال پنجم تحصیل بالاترین سطح از استرس را نشان دادند. نمرات استرس دانشجویانی که در طول ترم با پدر و مادرشان زندگی می­کردند به طور قابل توجهی بالاتر از دانشجویان دیگر بود  (4/6-1/1:, 95%CI OR67/2Odds Ratio=).

نتیجه­گیری: با توجه به سطح بالای استرس در دانشجویان دندانپزشکی در حین تحصیل و همچنین خطرات سطوح بالای استرس، لازم است که مسئولان به این موضوع بیشتر توجه کنند. علاوه بر این، دانشجویان دختر و دانشجویانی که در سال پنجم تحصیل     می­کنند، بیشترین نیاز به حمایت را دارند.


موضوع


استرس; دندانپزشکی; دانشجویان; آموزش

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.