بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای موفقیت در دانشگاه بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانشجویان

مهناز اخوان تفتی, محبوبه السادات کدخدایی

چکیده


مقدمه: دانشجویان علوم پزشکی به دلیل ماهیت رشته تحصیلی‎شان بیش از دانشجویان دیگر با محیط آموزشی ارتباط دارند و نیاز دارند که از این محیط استفاده بهینه داشته باشند. دو متغیر مهمی که موجب می‎شود آنها استفاده بهتری از محیط و امکانات دانشگاهی داشته باشند، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی است. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش راهبردهای موفقیت در دانشگاه بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانشجویان سال اول علوم پزشکی انجام شده است. 

روش­ها: روش پژوهش از نوع تجربی، پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود که در سال تحصیلی 95-1394در دانشگاه           علوم پزشکی اصفهان انجام شد. نمونه آماری آن 24 نفر از دانشجویان سال اول مقطع کارشناسی رشته‏های دانشکده تغذیه و           علوم غذایی بودند که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش، به مدت 10 جلسه 70 دقیقه‌ای آموزش راهبردهای موفقیت در دانشگاه را دریافت کردند در حالي که براي آزمودني‌هاي گروه گواه چنين برنامه‌ای ارائه نشد. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران و انگیزش تحصیلی والرند بود که در دو نوبت به صورت پیش آزمون و پس آزمون برای شرکت­کنندگان هر دو گروه اجرا شد. به منظور تحلیل داده‌های پژوهش از نرم افزار SPSS و روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکووا) استفاده شد.

یافته­ ها: نتایج نشان داد آموزش راهبردهای موفقیت در دانشگاه بر خودکارآمدی (001/0>P، 43/22 =F) و انگیزش تحصیلی (001/0>, P 21/30=F) تأثیر معنی­دار داشته است؛ به طوری که پس از مداخله آزمایشی، میانگین گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در هر دو متغیر به طور معنی­داری بیشتر بود. مجذور سهمی اتا اندازه این اثر را برای خودکارآمدی 53/0 و برای انگیزش تحصیلی 61/0 نشان داد.

نتیجه­ گیری: بر اساس این نتایج، آموزش راهبردها و مهارت­های موفقیت در دانشگاه که هدف آن استفاده مطلوب از محیط آموزشی است، موجب بهبود خودکارآمدی و انگیزش دانشجویان شده و زمینه را برای پیشرفت تحصیلی بهتر آن­ها فراهم می‌آورد.


موضوع


موفقیت; خودكارآمدي; انگيزش; دانشجويان; پزشكي

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.