دوره 6, شماره 24 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

سبک‌شناسی «تصویر حلاّج» در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی (مطالعة موردپژوهانه: دو سرودة «مرثية الحلاّج» و «حلاّج») PDF
حسین ابویسانی, امید پور حسن
بررسی تطبیقی و سبک¬شناسانة جلوه¬های پایداری در شعر نزار قبانی و نصرالله مردانی (مطالعة موردپژوهانه: دو سرودة «طریق واحد» و «سمند صاعقه») PDF
محمد جعفر اصغری
واكاوي سيماي نيشابور در شعر عبد الوهّاب البياتي و محمّدرضا شفيعي كدكني PDF
احمد رضا حیدریان شهری, معصومه نصیری
بررسی تطبیقی اندیشه¬های پوپولیستی در شعر میرزادة عشقی و احمد شوقي PDF
حسین صدقی, فاطمه معنوی
جلوه¬های تأثیرپذیری میرال الطّحاوي از فروغ فرّخزاد در رمان بروکلین هایتس PDF
عبدالاحد غیبی, رویا بدخشان
بررسی تطبیقی مضامين اجتماعی در رمان ابن الفقير اثر مولود فرعون و داستان مدير مدرسه اثر جلال آل احمد
فاطمه قادری, مریم کیانی, مرضیه کاظمی زهرانی
تبیین و تحلیل مناسبات بینامتنی کنوز الودیعه من رموز الذّریعه PDF
تیمور مالمیر, غلامرضا شمسی
بررسي تطبيقي ادبيّات زندان در ورقپاره‌هاي زندان بزرگ علوي و شرق المتوسّط عبد الرّحمن منيف PDF
محمد حسین محمدی, علی جعفر جعفر
بهار و ادب عربي PDF
سید کمال موسوی, سید محمد رضا ابن الرسول


شاپا: 22287639