صوت و ارتعاش

مجله علمی ترویجی صوت و ارتعاش از سال 1391 توسط انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران با کسب موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و مجوز شماره 3/18/8036 مورخ 93/1/25 بصورت دو شماره در سال منتشر می شود. این مجله با انتشار مقاله های تخصصی در زمینه های ارتعاشات و آکوستیک به معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در میان جامعه علمی و مهندسی در حوزه های صوت، و ارتعاشات می پردازد.


دوره 6, شماره 11 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

کاربرد اکوستیک در تشخیص دانه های گندم آفت‏زده PDF
سید جواد سجادی
بررسي اثرات ابعاد يک استخر تست هيدروآکوستيک بر کاليبراسيون حساسيت ميدان آزاد هيدروفون به روش پالس PDF
احسان روحي, احسان سلکی
تشخيص خرابي در ورق هاي کامپوزيتي با استفاده از روش هاي پردازش سيگنال امواج لمب PDF
محمد ریاحی, علیرضا احمدی
ارائه روشي مناسب جهت تعيين فرکانس هاي طبيعي خودرو در نرم افزار آدامز PDF
علی رحماني هنزکي, مهدی فيض اله زاده, علی میرمحمدی
غير فعال سازي آنزيم پروتئاز و ترميم شبکه گلوتني در گندم هاي آسيب ديده از سن گندم توسط امواج فراصوت PDF
زهرا شيخ الاسلامي, تکتم هجراني
تبديل موجک و کاربردهاي آن براي پايش وضعيت ارتعاشي تجهيزات دوار (روش¬ها، راه کارها و مثال¬هاي عملي) PDF
حسین ورواني فراهاني, حمید سعيدي سورک
مقايسه رفتار صوتي- مكانيكي ماده مرکب پايه اپوکسي تقويت شده با الياف شيشه و پلي پروپيلن PDF
جهان تقي زاده, رضا بابازاده تبلي, عباس تلخابي
شناسايي ارتعاشات سامانه هاي دوراني با استفاده از روش پردازش تصوير PDF PDF
فیروز بختياري نژاد, خسرو معدني پور, جواد حسین زاده
تأثير سفتي و ضريب ميرايي دمپر شيمي، در پايداري و ميرا نمودن ارتعاشات شيمي PDF
احسان سلاحی
ارزيابي واکنش انسان نسبت به ارتعاشات صوتي محصولات خانگي (جاروبرقي) PDF
عباس غفاری, راحله فرهنگی, مرتضی پور محمدي, فرشته طاهری


شاپا: X623-2345