بررسی عوامل مؤثربرارتقاء مشارکت‌ مرزنشینان‌در پیشگیری از جرائم مرزی (مطالعه موردی: شهرستان مرزی آستارا)

عدالت زیبنده کپته, سودابه فیض بخش

چکیده


زمینه و هدف: امروزه مشارکت به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین و مهم ترین عنصر جوامع درحال‌توسعه می‌باشد و هرچه زمینه مشارکت مردمی افزایش یابد، امکان موفقیت بیشتر میسر می‌گردد و درواقع حقی است که می‌بایست برای همگان در اجتماع فراهم گردد تا درنهایت به توسعه‌یافتگی و مدیریت پایدار منجر گردد. در این راستا علاوه بر اینکه به‌عنوان یک ضرورت از آن یاد می‌شود، توجه به مشارکت مرزنشینان می‌تواند به ارتقاء ضریب امنیت مرزی، کارایی بیشتر و صرف هزینه کمتر جهت پیشگیری از وقوع جرائم مرزی منجر گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء مشارکت مرزنشینان در پیشگیری از جرائم مرزی بر اساس ابعاد چهارگانه 1. اقتصادی 2. اجتماعی 3. سیاسی 4. فرهنگی در شهرستان مرزی آستارا می‌باشد و به این موضوع پرداخته که کدام عوامل و مؤلفه‌ها موجب افزایش مشارکت مرزنشینان شهرستان مرزی آستارا می‌گردد؟

 روش: این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، تحلیلی- توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات مشتمل بر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی است که در روش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته و مشاهده استفاده‌شده است. جامعه آماری تحقیق، 87 نفر از مرزنشینان ساکن در شهرستان مرزی آستارا در سال 1393 بوده‌اند که روایی آن مورد تأیید اساتید و صاحبنظران بوده و در این تحقیق، به‌منظور تعیین پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 0.776 مورد تأیید قرار گرفت.

یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد عوامل مؤثر بر ارتقاء مشارکت مرزنشینان رابطه معناداری با ابعاد چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشگیری از جرائم مرزی در شهرستان آستارا دارد و در این بین عامل اجتماعی با شاخصه پاسخگو بودن نظام به خواسته‌های مرزنشینان به میزان 10.20 بیشترین و عامل فرهنگی با شاخصه توسعه شبکه رسانه‌ای به میزان 7.61 کمترین تأثیر را بر مشارکت مرزنشینان در پیشگیری از وقوع جرائم مرزی دارد. بنابراین برای ارتقاء مشارکت مرزنشینان می‌بایست به کلیه این شاخص‌ها توجه بیشتری معطوف داشت و درنهایت می‌توان دریافت که بین دیدگاه مرزنشینان شهرستان مرزی آستارا در مورد مؤلفه‌های مؤثر در ارتقاء و پیشگیری از جرائم مرزی تفاوت وجود دارد.


موضوع


مشارکت; عامل اجتماعی; عامل اقتصادی; عامل سیاسی; عامل فرهنگی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.