بررسی وي‍ژگي ها و كاركرد یگان‌های واکنش سریع در ارتقای توان و آمادگی عملیاتی فرماندهی مرزبانی ناجا

قاسم رضایی, صیدال فعال

چکیده


هدف: هدف ازآنجام این مقاله تحقیقی، شناخت ویژگی‌ها و كاركرد یگان‌های واکنش سریع در ارتقای توان و آمادگی عملیاتی فرماندهی مرزبانی ناجا بوده که این بررسی در دو بخش شامل: بخش اول-  شناخت مهم ترین ویژگی‌هاي یگان‌های واکنش سریع و بخش دوم - شناخت مهم ترین  كاركرد این یگان‌های در ارتقای توان و آمادگی عملیاتی فرماندهی مرزبانی صورت گرفته است.

روش: ماهیت پژوهش از نوع مطالعات توصیفی اکتشافی بوده که با شیوه پیمایشی انجام‌گرفته و جامعه آماری شامل کلیه فرماندهان، مدیران و نخبگان نظامی و انتظامی به‌ویژه فرماندهان و معاونین عالی‌رتبه ناجا و فرماندهی مرزبانی بوده (به‌منظور رعایت مسائل حفاظتی از ذکر تعداد آن خودداری شده است) و از بین آن‌ها تعداد 127 نفر به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده است. ابزار پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 61 گزینه‌ای که با فن‌های مناسب آماری و آزمون‌های توصیفی و استنباطی محاسبه و از طریق نرم‌افزار spss موردسنجش واقع و برای بررسی روایی پرسش‌نامه‌ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.

نتایج و یافته‌ها: با توجه به شناخت و اولویت‌بندی شاخص‌ها، نتایج داده‌های تحقیق در دو بخش زیر است:

 بخش اول: ویژگی‌های یگان‌های واکنش سریع، 1- از بین مؤلفه‌های شاخص اصلی (ویژگی‌های فردی یگان‌های واکنش سریع) دو ویژگی «ایمان، اعتقاد و شهادت‌طلبی» و «شجاعت و سلحشوری» دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند 2- از بین مؤلفه‌های شاخص اصلی (توانایی‌های مهارتی و فنی یگان‌های واکنش سریع)، دو ویژگی «سرعت عمل در اجرای عملیات و قدرت تصمیم‌گیری» و «مهارت در تیراندازی» دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند 3- از بین مؤلفه‌های شاخص اصلی (ویژگی‌های سازمانی و مدیریتی یگان‌های واکنش سریع) دو ویژگی «قدرت مانور و جابه جایی» و «تحرک سریع» دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. همچنین برابر نظر پاسخ‌گویان، مهم ترین ویژگی را در شاخص‌های تشکیل‌دهنده یگان‌های واکنش سریع، شاخص «ویژگی‌های فردی یگان‌های واکنش سریع» اولویت اول را دارا می‌باشد.

بخش دوم: كاركرد یگان‌های واکنش سریع، 1- از بین مؤلفه‌های شاخص اصلی (تحمیل اراده و تحلیل و تشدید آسیب‌های حریف) دو ویژگی «منفعل کردن حریف» و «انهدام سریع و مؤثر حریف (دشمن)» دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند 2- از بین مؤلفه‌های شاخص اصلی (پوشش و ترمیم آسیب‌ها و ارتقای یگان‌های خودی)، ویژگی «پشتیبانی سریع و مؤثر از یگان‌های درگیر» دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند همچنین برابر نظر پاسخ‌گویان، مهم ترین كاركرد یگان‌های واکنش سریع، شاخص «تحمیل اراده و تحلیل و تشدید آسیب‌های حریف (دشمن)» در رتبه اول بوده است.


موضوع


واکنش سریع; آمادگی عملیاتی; توانایی‌های فردی یگان‌های واکنش سریع; كاركرد یگان‌های واکنش سریع

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.