بررسی وضعیت رفتار شهروند سازمانی و ابعاد آن در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر

مرتضی امانی, جمال عبدالملکی, سید محمد لطیف حسن پور

چکیده


هدف: پژوهش حاضر بررسی وضعیت رفتار شهروند سازمانی در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر می‌باشد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر هستند، که از این جامعه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای، نمونه‌ای به حجم 280 نفر انتخاب گردید.

روش: روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامه می‌باشد. لذا جهت سنجش وضعیت رفتار شهروند سازمانی و ابعاد آن در کارکنان از پرسشنامه 73 سؤالی محقق ساخته که بر اساس نمونه اورگان طراحی شده بود، استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از فن‌های آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده و نتایج بیانگر پایایی و روایی مطلوب ابزاربود. جهت تحلیل داده‌ها از فن‌های توصیفی (شاخص‌های مرکز و پراکندگی) و استنباطی (آزمون‌هایتی تک نمونه و فریدمن) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.

یافته ها: نتایج بیانگر آن‌اند که:

  • وضعیت رفتار شهروند سازمانی در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر در سطح 0/01 معنادار و مطلوب می‌باشد.
  • وضعیت ابعاد رفتار شهروند سازمانی در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر در سطح 0/01 معنادار و مطلوب می‌باشد.
  • وضعیت رتبه‌بندی ابعاد رفتار شهروند سازمانی در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر در سطح 0/01 متفاوت و معنادار می‌باشد.

موضوع


رفتار شهروند سازمانی; ابعاد رفتار شهروند سازمانی; کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.