علل سقط جنين عفوني گاوهاي استان قزوين، ايران

امیر علی کاوه, احسان مرآت, سیمین سامانی, رضا داننده, سعید سلطان نژاد

چکیده


سقط جنين در گاوهاي شيري عموما به از بين رفتن جنين بين روزهاي 47 تا 265 آبستني اطلاق مي­شود. از آنجا که سقط جنين مي­تواند به صورت معناداري باعث کاهش درآمد و از بين رفتن سرمايه توليدکنندگان باشد، لازم است اقدامات و بودجه مناسبي براي پيشگيري از آن اختصاص يابد. در اين مطالعه تعداد 128 جنين سقط شده از 8 گاوداري هاي شيري استان قزوين در 6 ماهه دوم سال 2015 مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي جنيني مورد آزمايش شامل مخلوطي هموژن از بافت هاي مغز، کليه، طحال، کبد، ريه و مايع شيردان جنين سقط شده بود. پس از استخراج ماده ژنتيک، آزمايش هاي واکنش زنجيره‌اي پليمراز و RT-PCR براي شناسايي عوامل BVDV، BHV-1، انگل نئوسپورا کانينوم و سرووارهاي باکتري لپتوسپيرا صورت گرفت. سرانجام با انجام آزمون واکنش زنجيره‌اي پليمراز نمونه هاي داراي باند bp380 براي باکتري لپتوسپيرا، باند bp340 براي انگل نئوسپورا کانينوم و باند bp173 براي ويروس BHV-1 در ژل الکتروفورزيس مثبت قلمداد گرديدند. همچنين با انجام آزمون RT-PCR باند bp290 را براي ويروس BVDV نتيجه مثبت محسوب گرديد. در پايان از 128 جنين سقط شده مورد بررسي، تعداد 39 نمونه (30.47 درصد) داراي آلودگي به انگل نئوسپورا کانينوم، تعداد 26 نمونه (20.31 درصد) داراي آلودگي به ويروس BVDV، تعداد 17 نمونه (13.28 درصد) داراي الودگي به ويروس BHV-1 و تعداد 18 نمونه (14.06 درصد) داراي آلودگي به سرووارهاي باکتري لپتوسپيرا بودند.


موضوع


سقط جنين; واکنش زنجيره‌اي پليمراز; نئوسپورا کانينوم; اسهال ويروسي گاوان; هرپس ويروس گاوي تيپ 1; سرووار لپتوسپيرا

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.