بررسي سرولوژي و ملکولي ليشمانيوز احشايي در سگ هاي ولگرد فاقد علائم در شهر مشهد

صدف سبزواری, غلامرضا رزمی, ابوالقاسم نقیبی, جواد خوش نگاه

چکیده


بيماري ليشمانيوز احشايي ناشي از ليشمانيا انفانتوم بوده و سگ­هاي اهلي به عنوان مخزن بيماري شناسايي شده اند. بسياري از سگ­هاي آلوده فاقد علائم باليني بيماري بوده و به عنوان مخزن بيماري شناخته مي­شوند . هدف اين مطالعه بررسي سرولوژي و ملکولي ليشمانيوز احشايي در سگ­هاي ولگرد شهرستان مشهد مي­باشد. از سال 1390 تا 1392، تعداد 94 قلاده سگ بطور اتفاقي انتخاب و نمونه­هاي خون براي آزمايش ايمونوفلورسنت غير مستقيم جمع آوري شدند. علاوه بر اين نمونه­هاي بافتي جمع آوري شده سگ­هاي ولگرد سرم مثبت جمع آوري شده با روش seminested-PCR بررسي ملکولي شدند. در اين بررسي نمونه­هاي سرمي 11 قلاده سگ ( 7/11%)، واجد عيار سرمي مثبت بر عليه ليشمانيا اينفانتوم بودند. همچنين آلودگي به ليشمانيا اينفانتوم  با روش seminested-PCR در 7 قلاده از سگ­هاي ولگرد سرم مثبت (6/63% ) تاييد گرديد. وجود  kDNAليشمانيا اينفانتوم به ترتيب در 36% بافت کبد، 27% بافت طحال و 5/54% بافت پوست سگ­هاي ولگرد سرم مثبت تعيين شدند. در اين مطالعه بر پايه نتايج سرولوژي و ملکولي وجود آلودگي به ليشمانيا اينفانتوم دربين سگ­هاي ولگرد فاقد علائم شهر مشهد تعيين گرديد.


موضوع


ليشمانيا اينفانتوم; سگ ولگرد; شهر مشهد

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.