تشخيص مايکوپلاسما آگالاکتيه در نشخوارکنندگان کوچک در جنوب شرقي ايران

مهرداد شمس الدينی بافتی, سید علی پوربخش, مجید عزتخواه, عباس اشتری

چکیده


بيماري آگالاکسي يک بيماري عفوني و مسري در نشخوارکنندگان کوچک است که عامل آن مايکوپلاسما مي­باشد .سويه هاي مختلفي در بيماري نقش دارد ولي يکي از مهم­ترين عوامل دخيل در ايجاد بيماري، مايکوپلاسما آگالاکتيه شناخته شده است. در اين مطالعه با توجه به گزارشات سازمان دامپزشکي کشور و شناسايي کانون هاي بيماري، ميزان بروز مايکوپلاسما آگالاکتيه در دام­هاي مبتلا در منطقه جنوب شرقي ايران بررسي شد. نمونه گيري از شير، سوآب از ضايعات ملتحمه و گوش و پونکسيون مايعات مفصلي گوسفند و بز هاي مشکوک انجام شد. حضور جنس مايکوپلاسما و گونه مايکوپلاسما آگالاکتيه بوسيله آزمايش­هاي کشت و واکنش زنجيره­ای پليمراز بررسي شد. تاييد جنس مايکوپلاسما و گونه مايکوپلاسما آگالاکتيه با آزمايش واکنش زنجيره­ای پليمراز و تکثير ژن­هاي هدف 16S-rRNA  و ليپوپروتئين انجام شد. می­توان تشخيص جنس مايکوپلاسما در آزمايش­هاي کشت و واکنش زنجيره­ای پليمراز، به ترتيب معادل 8/14 و 36/0 درصد تعيين شد. مايکوپلاسما آگالاکتيه در 1/6 درصد از نمونه­ها شناسايي شد. شناسايي گونه­هاي ديگر مايکوپلاسما در نمونه­هاي نشخوارکنندگان کوچک مبتلا به  آگالاکسی ضروري است.


موضوع


آگالاکسي; کشت مايکوپلاسما آگالاکتيه; واکنش زنجيره ای پليمراز; جنوب شرقي ايران

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.