جداسازي و شناسايي مايکوپلاسما کاپري کولوم تحت گونه کاپري کولوم از گوسفندان استان آذربايجان شرقي

امیر رضا جعفری زاده, سید علی پوربخش, کیوان تدین, محمود جعفریان

چکیده


مايکوپلاسما کاپري کولوم تحت گونه  کاپري کولوم يكي از عوامل ايجاد كننده بيماري آگالاکسي مسري در گوسفند و بز در کشورهاي حوزه مديترانه و خاورميانه مي­باشد. مايکوپلاسماآگالاکتيه، مايکوپلاسما مايکوئيدس تحت گونه کاپري، مايکوپلاسما کاپري کولوم تحت گونه  کاپري کولوم و مايکوپلاسماپوتري فيسنس از عوامل ايجاد کننده بيماري آگالاکسي مسري مي­باشند. اين مطالعه به منظور جداسازي و شناسايي مايکوپلاسما کاپري کولوم تحت گونه  کاپري کولوم از گوسفندان مشکوک به بيماري آگالاکسي مسري در استان آذربايجان شرقي انجام شده است. در مجموع 272 نمونه شامل 74 نمونه شير، 72 سواب چشم و 126 سواب کانال گوش از 49 گله گوسفند مشکوک به بيماري آگالاکسي مسري جمع آوري شد. تمام نمونه­ها به صورت همزمان با روش­هاي کشت و مولکولي آزمايش شدند. در روش مولکولي تمام موارد مثبت جنس مايکوپلاسما از لحاظ تعلق به شاخه مايکوئيدس و گونه مايکوپلاسما کاپري کولوم تحت گونه  کاپري کولوم مورد ارزيابي قرار گرفتند. از مجموع 272 نمونه تعداد 67 نمونه با روش کشت، 87 نمونه با روش واکنش زنجيره­اي پليمراز و 62 نمونه با هر دو روش از لحاظ جنس مايکوپلاسما مثبت تشخيص داده شدند. شاخه مايکوئيدس  در 2 نمونه سواب چشم، 1 نمونه سواب کانال گوش و 1 نمونه شير شناسايي شد. گونه مايکوپلاسما کاپري کولوم تحت گونه  کاپري کولوم از هر چهار نمونه مثبت شاخه مايکوئيدس جداسازي و شناسايي شد. اين مقاله اولين گزارش از شناسايي مايکوپلاسما کاپري کولوم تحت گونه کاپري کولوم از گوسفندان استان آذربايجان شرقي مي­باشد. نتايج اين تحقيق نشان مي­دهد سواب چشم، سواب کانال گوش و شيرگوسفندان مي­توانند نمونه هاي مناسبي براي جداسازي و شناسايي مايکوپلاسما کاپري کولوم تحت گونه  کاپري کولوم باشند.  


موضوع


مايکوپلاسما کاپري کولوم; تحت گونهکاپري کولوم; گوسفند; کشت; واکنش زنجيره اي پليمراز; استان آذربايجان شرقي

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.