مطالعه يافته¬هاي باليني، خون شناسي و بيوشيميايي در گاوهاي مبتلا به بيماري لمپي اسکين طي يک همه¬گيري در جنوب غربي ايران

سیده میثاق جلالی, آریا رسولی, مسعود رضا صيفي آباد شاپوري, مجتبی دانشی

چکیده


مطالعه حاضر به منظور بررسي نشانه­هاي باليني، يافته هاي هماتولوژيک و بيوشيميايي در دام­هاي مبتلا به بيماري لمپي اسکين  (SD) در جنوب غربي ايران انجام گرفت. 60 رأس گاو مبتلا به لمپي اسکين ارجاعي به بيمارستان دامپزشکي دانشگاه شهيد چمران اهواز و 20 رأس گاو به ظاهر سالم به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. تشخيص بيماري براساس معاينات باليني و تأييد تشخيص با آزمايش واکنش زنجيره­ای پليمراز نمونه­هاي خون انجام گرفت. از جمله علائم کلينيکي مشاهده شده در دام­هاي بيمار مي­توان به ندول‌هاي پوستي، تب، بزرگ شدن غدد لنفاوي و ادم اشاره کرد. در ارزيابي خونشناسي، ميانگين تعداد لکوسيت­ها، لنفوسيت‌ها، ائوزينوفيل‌ها، اريتروسيت‌ها، هموگلوبين و پلاکت‌ها در دام­هاي آلوده به طور معني داري نسبت به گروه کنترل پايين­تر بود. در آزمايشات بيوشيمي مشخص گرديد که سطح گلوکز، بيليروبين تام و مستقيم و ميزان فعاليت آنزيم­هاي AST و CPK سرم در گروه آلوده نسبت به گروه سالم افزايش معني داري يافته است. همچنين کاهش معني داري در ميزان کراتينين، آلبومين و آهن سرم در دام­هاي مبتلا به لمپي اسکين مشاهده گرديد. در مجموع ابتلا به بيماري لمپي اسکين در گاو با کاهش کلي در تعداد سلول‌هاي رده­هاي مختلف خوني (پن سايتوپني) و تغييرات معني‌دار در پروفايل بيوشيميايي سرم همراه بوده است. اين تغييرات را مي­توان با روند التهابي بيماري و آسيب­هاي سيستميک ايجاد شده در ارگان­هاي مختلف از جمله کبد مرتبط دانست. بررسي پروفايل خوني و بيوشيميايي در دام هاي مبتلا به لمپي اسکين مي­تواند در مشخص­تر شدن جنبه­هاي مختلف پاتوژنز بيماري و نهايتا در ارزيابي پيش آگهي و بهبود روش­هاي کنترل و درمان مؤثر باشد.


موضوع


لمپي اسکين; نشانه هاي باليني; خون‌شناسي; بيوشيمي; ايران

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.