تخمين ميزان شيوع آنتي بادي نئوسپورا کانينوم و توکسوپلاسما گونديي در شيرهاي مخزن گاوداري هاي شهرستان مشهد

غلامرضا رزمی, مهدی براتی

چکیده


نئوسپورا کانينوم و توکسوپلاسما گوندي دو تک ياخته داخل سلولي خويشاوند بوده که به علت ايجاد سقط جنين در گاوهاي شيري  از اهميت خاصي برخوردار هستند. هدف اين مطالعه رديابي آنتي بادي­هاي موجود بر عليه نئوسپورا و توکسوپلاسما در شيرهاي مخزن جمع آوري شده از سطح گاوداري­هاي شهرستان مشهد مي­باشد بدين منظور، شيرهاي مخزن گاوداري­هاي شيري مشهد از تيرماه 1393 تا خرداد 1394 نمونه برداري شدند و با آزمايش آليزا جهت رديابي آنتي بادي­هاي نئوسپورا و توکسوپلاسما مورد آزمايش قرار گرفتند. از مجموع 123 نمونه شير مخزن، ميزان شيوع عفونت نئوسپورا کانينوم ، توکسوپلاسما گوندي و آلودگي همزمان هردو به ترتيب در(35%) 44، (38/11%) 14و (4/2%)3 نمونه­ها تعيين گرديد. بر پايه نتايج بدست آمده ميزان آلودگي نئوسپورا نسبت به ميزان آلودگي توکسوپلاسما در گاوداري­هاي شهرستان مشهد گزارش شد و همچنين آزمايش اليزا بر روي نمونه­هاي مخزن شير مي­تواند به عنوان يک آزمايش کمي مناسب جهت تخمين آلودگي نئوسپورا و توکسوپلاسما در گاوداري­هاي شيري مورد استفاده قرار گيرد.


موضوع


شير مخزن; اليزا; نئوسپورا کانينوم; توکسوپلاسما گونديي; گاو، مشهد

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.