اقتصاد مقداری

.این نشریه قبلا با نام بررسی های اقتصادی منتشر می شد

دوره 14, شماره 3 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

تحلیل ماليات بر رانت زمين و بازدهی سرمایه مسکونی: رویکرد تعادل عمومی PDF
حجت ايزدخواستی, عباس عرب مازار
بررسی تکانههای پولی و معمای تراز تجاری در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی PDF
هاشم زارع, سمانه نورانی آزاد, مریم نورانی آزاد
برآورد وضعیت توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی خانوارها به تفکیک استان¬ها و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن PDF
فاطمه باقرزاده آذر, رضا رنجپور, زهرا کریمی تکانلو
تأثیر آزادی اقتصادی برجذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم¬یافته PDF
یوسف محمدزاده, جعفر یحیوی دیزج
تأثیر هزینه¬های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری) PDF
روح اله بابکی, مسعود همایونی فر, محمد حسین مهدوی عادلی, مصطفی سلیمی فر
اهمیت خدمات آموزشی در تولید اقتصاد ایران و کشورهای منتخب (رویکرد حذف فرضی) PDF
اسفندیار جهانگرد, الهه میثاقی فر
تأثیر شاخص حکمرانی بر تورم در کشورهای منتخب G77 PDF
ابوالفضل شاه آبادی, بهزاد امیری, مهسا گنجی
تأثیر واکنش سیاستگزار پولی به تکانه‌‌‌‌های نفتی بر بخش های داخلی و خارجی یک کشور صادرکننده نفت: مورد ایران PDF
فاطمه دمیری, کریم اسلاملوییان, ابراهیم هادیان, رضا اکبریان


شاپا: 5850-2008