بررسی تکانههای پولی و معمای تراز تجاری در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

هاشم زارع, سمانه نورانی آزاد, مریم نورانی آزاد

چکیده


معماي تراز تجاری یکی از مباحثی است که مورد توجه بسیاری از صاحب­نظران اقتصادی در کشورهای مختلف قرار گرفته است. این معما به بهبود وضعیت تراز تجاری در کوتاه مدت و وخیم­تر شدن آن در بلند مدت در پاسخ به کاهش ارزش پول ملی اشاره دارد. این مطالعه سعی دارد به ­بررسی معماي تراز تجاری در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که دارای سیستم بازار ارز مشابه­ای با بازار ارز ایران می­باشند، بپردازد. نتایج حاصل از توابع واکنش به تکانه بیانگر آن است که در سه کشور منتخب ایران، گامبیا و تونس وضعیت تراز تجاری درکوتاه مدت وخیم­تر شده و در بلند مدت بهبود یافته است، در حقیقت نتایج مطالعه رابطه معکوس فرضیه منحنی جی یا وجود معمای تراز تجاری در هر سه کشور را تأیید نمی­کنند. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس تراز تجاری نشان می­دهند که تکانه­های انبساط پولی در کشورهای منتخب بیشترین سهم را در نوسان تراز تجاری دارند.


موضوع


معماي تراز تجاری; تکانه; تجزیه واریانس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.