برآورد وضعیت توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی خانوارها به تفکیک استان¬ها و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن

فاطمه باقرزاده آذر, رضا رنجپور, زهرا کریمی تکانلو

چکیده


توانایی و پتانسیل خانوار برای پرداخت و انتخاب مواد غذایی سالم، سنگ بنای یك جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فكری، روانی و جسمی آن جامعه است. ازاین‌رو، از یک سو، به برآورد وضعیت آن در سطح استان­ها با روشی مبتنی بر شاخص توسعه انسانی و از سویی دیگر، مطالعه تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن با استفاده روش داده­های تابلویی پویا طی دوره 1392- 1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می­دهد بهترین وضعیت توان اقتصادي در تأمین و انتخاب مواد غذایی در طی دوره مورد مطالعه، متعلق به استان­ خراسان رضوی به­عنوان قطب تولید مواد غذایی می­باشد. همچنین رشد اقتصادی با مشارکت افراد فقیر در فرآیند آن، به­عنوان عاملی مثبت و تقویت کننده و شاخص قیمت مواد غذایی و جمعیت با کاهش قدرت خرید، عامل منفی و بازدارنده توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی شناسایی می­گردند.


موضوع


توان مالی استانی; شاخص مبتنی بر شاخص توسعه انسانی; متغیرهای اقتصادی; داده های تابلویی پویا

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.